DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-111-117

ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Олена Олександрівна Зеленіна

Анотація


У статті обґрунтована необхідність відображення інформації про позиковий капітал в Наказі про облікову політику, запропоновані основні складові організації обліку позикового капіталу, визначені положення облікової політики для обліку позикового капіталу.

Ключові слова


підприємство; позиковий капітал підприємства; облікова політика; Наказ про облікову політику; організація обліку позикового капіталу; положення облікової політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.

Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с.

Лытнева Н.А. Бухгалтерский учт: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. – М.: Форум: Инфра-М, 2006. – 496 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: монографія / Н.М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Марушко Н.С. Деякі аспекти організації обліку залученого капіталу / Н.С. Марушко // Науковий вісник НЛТУ України / Збірник науково-технічних праць / –2008. – Вип. 18.10 – с. 150-160.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні / Верховна рада України. Закон України. – Офіц. вид. – К.: 1999 – № 40.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.В. Сопко. – 3-тє вид., перероб. і доп.  К.: КНЕУ, 2000.  578 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник / В.Г. Швець.  Київ: Знання-Прес, 2003  444 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.