DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-346-353

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У СПРАВАХ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Віоллета Віталіївна Федчишина

Анотація


Узагальнено практику судово-бухгалтерської експертизи у справах, пов’язаних зі сплатою податку на додану вартість та згруповано проблемні питання у сфері обліку ПДВ, що дозволило виявити спектр питань, необхідних для побудови методики дослідження експерта-бухгалтера.

Ключові слова


податок на додану вартість; облік ПДВ; судово-бухгалтерська експертиза; методика дослідження експерта-бухгалтера

Повний текст:

PDF

Посилання


Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. – К.: Видавнича компанія “Воля” – 2004. – 656 с.

Бочкова Л.И., Новак О.Э., Савинов С.В. Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие. – М.: Издательство-торговая корпорация “Дашков и К”; Саратов: ООО “БизнесВолга”, 2007. – 320 с.

Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Волкова – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 84 с.

Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебно-практическое пособие / Е.С. Дубоносов. – М.: Книжный мир, 2006. – 252 с.

Камлик М.І. Судова бухгалтерія / М.І. Камлик. – К.: Атіка, 2003. – 592 с.

Каштанова И.А. Судебная бухгалтерия: учеб. Пособие для студентов специальности “Правоведение” учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / И.А. Каштанова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2006. – 132 с.

Кеворкова Ж.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 129 с.

Рудницький В.С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень / Рудницький В.С., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

Сафонова М.Ф. Судебно-бухгалтерская експертиза / М.Ф. Сафонова, О.И. Швырева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.–377 с.

Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для студентов вузов /[Е.Р. Россинская и др.]; под. Ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 383 с.

Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, - Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 460 с.

Федчишина В.В. Методика судово-бухгалтерської експертизи: підходи до визначення / В.В. Федчишина // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Економічні науки. – 2009. – № 4(50). – С. 173.

Федчишина В.В. Методичне забезпечення експерта-бухгалтера у справах з ПДВ /В.В. Федчишина //Вісник Житомирського державного технологічного університету. –Економічні науки. – 2010. – № 2(52).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.