DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-273-290

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В РОЗРІЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ “1С” ТА “ПАРУС”

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


Розкрито можливості ведення бухгалтерського обліку та здійснення внутрішньогосподарського контролю із використанням комп’ютерних технологій.

Ключові слова


продукція; якість продукції; витрати на якість продукції; внутрішньогосподарський контроль витрат на якість продукції; бухгалтерський облік витрат на якість продукції; комп`ютерні технології; програмне забезпечення "1С" та "ПАРУС"

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський Н.Т. Экономическая информация в подсистеме учета хозяйственного деятельности / Н.Т. Барановський. – К.: УкрНИИНТИ, 1970. – 104 с.

Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: [навч. посіб.] /М.М. Бенько – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 362 с.

Внедрение 1С на предприятие // Корпоративные системы. – 2007. – № 4.

Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита / В.П. Завгородний. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.

Загородний В.П. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в условиях рынка /В.П. Загородний, В.Я. Савченко – К: Блицинформ, 1997. – 605 с.

Інформаційні системи бухгалтерського обліку: [підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] /[Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук]; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Кирянова З.В. Бухгалтерский учет в условиях АСУП / З.В. Кирянова, А.Д. Трусов. – М.: Финансы, 1974. – 160 с.

Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: [навчальний посібник] / О.В. Клименко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Комп’ютеризація бухгалтерського обліку за допомогою програми 1С:Бухгалтерия [Електронний ресурс] / О. Дубій / Порадник користувача персональним комп’ютером. – Режим доступу: http://www.all1c77.narod.ru/cpol/dubiy/1.htm

Лапухин Н.В. Роль учета и анализа в системе управления качеством / Н.В. Лапухин // Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1986. – № 6. – С. 7-17.

Мних Є.В. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти) / Є.В. Мних, В.Є. Швець, І.Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2000. – 208 с.

Палий В.Ф. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 224 с.

Петрович Й.М. Організація виробництва: [підручник] / Й.М. Петрович, Г.М. Захарчин. – Львів: “Магнолія плюс”, 2005. – 400 с.

Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: [навч. посібник] / Т.А. Писаревська. – К.: КНЕУ, 2004. –369 с.

Синяк С.И. Безбумажная форма бухгалтерского учета / С.И. Синяк. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 80 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.