DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-400-406

СКЛАДОВІ ТА ОЦІНКА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Жанна Миколаївна Ющак

Анотація


Визначено складові трансакційних витрат. Обґрунтовано необхідність оцінки трансакційних витрат для підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств, а також зменшення рівня тінізації економіки.

Ключові слова


трансакційні витрати; складові трансакційних витрат; оцінка трансакційних витрат; підвищення інвестиційної привабливості підприємства; конкурентоспроможність підприємства; зменшення рівня тінізації економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Акулов В.Б. Теория организации / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.media.karelia.ru/econ/Teor_org.

Булеев И.П. Управление трансакционными издержками в переходной экономике / И.П. Булеев / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2002. – 154 с.

Ведение бизнеса 2010. Проведение реформ в трудне времена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.doingbusiness.org/documents/DB10_Overview_Russian.pdf

Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты [Текст]: учебник для студентов вузов / Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – XL, 442, [2] с. – Библиогр.: с. 410-426. – 5000 экз. ISBN 5-7598-0303-4 (в пер.).

Лесных В. Минимизация трансакционных издержек / В. Лесных, Е. Попов // Общество и экономика. – 2005. – № 5. – С. 36-54.

Словінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л.Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

Макухін Г.А. Оцінка трансакційних витрат підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Г.А. Макухін – Луганськ, 2005. – 21 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rada.kiev.ua.

Пронина М.М. Трансакционные издержки на рынке интеллектуальной собственности: автореф. на соиск. уч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.01 – “Экономическая теория” / М.М. Пронина. – Санкт-Петербург, 2007. – 14 с.

Сараева И.Н. Проблемы оценки уровня трансакционных издержек в предпринимательском секторе экономики Украины / И.Н. Сараева // Наукові праці Донецького нац. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2006. – Вип.103-2. – С. 153-159.

Семенова Т.В. Трансакційні витрати іноземного інвестування в Україні та шляхи їх скорочення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01

“Економічна теорія” / Т.В. Семенова. – Донецьк, 2001. – 17 с.

СМИ: Тенизация украинской экономики – 36 % от ВВП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.liga.net/news/N0936583.html

Э. де Сото. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире: [Пер. с англ. Б. Пинскер]. – М.: Catallazy, 1995. – 320 с.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; [пер. с англ.] / Под ред. проф. Я.В. Соколова – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.: ил. (Серия по бухгалтерському учету и аудиту).

Шепеленко О.В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики: Монография / О.В. Шепеленко. – Донецк: МОН Украины. Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, 2007. – 360 с.

Paying Taxes 2010 – The Global Picture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/features/taxes2010.aspx


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.