DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-70-76

ОБГРУНТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ

Катерина Олександрівна Дударєва

Анотація


Висвітлено проблему неоднозначного трактування ключових понять процесу документування. Розмежовано поняття “дані” та “інформація”, та відображено їх місце в системі бухгалтерського обліку. Обґрунтовано хибність використання поняття “первинний облік”.

Ключові слова


процес документування; поняття "дані"; поняття "інформація"; документування в системі бухгалтерського обліку; первинний облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеева Ю.Б. Экономический словарь (для бухгалтера, аудитора, директора) /Агеева Ю.Б., Агеева А.Б. – М.: РедСо – Бератор-Паблишинг, 2006. – 256 с.

Бабин І.М. Методологічні та організаційні основи первинного обліку на підприємствах сфери послуг // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 7, ч. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – 512 с. – С. 288-290.

Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза:[підручник]. – К.: Видавнича компанія “Воля”. – 2004. – 656 с.

Большой бухгалтерский словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Бухгалтерский словарь. – [2-е изд., доп.]. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 208 с.

Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Завгородній А.Г. Облік і аудит: [термінологічний словник] / Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.

Кочерга С.В. Удосконалення первинних документів – нагальна потреба сьогодення/ Кочерга С.В., Рибалко Л.В. // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина ІІ. Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в АПК: стан та перспективи / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – 196 с.

Левин В.С. Предпринимателю о бухгалтерском учете и финансовом анализе. – Х.: Основа, Фирма “Рита”, 1992. – 112 с.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник / [Мочерний С.В. та ін.]; за ред. С.В. Мочерного. – У 2 томах. – Львів: Світ, 2006. – Т. 2. – 568 с.

Огійчук М.Ф. Первинні документи – основа для прийняття управлінських рішень і контролю їх виконання // Збірник наукових праць “Фінанси, облік і аудит” / Відп. ред. В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2006. – 412 с. – С. 288-294.

Подольский В.И. Аудит первинного учета предприятий: [практик. пособие] /Подольский В.И., Макарова Н.С. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 173 с.

Приставка О.В. Документування господарських операцій у системі управління підприємством / Приставка О.В. // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина ІІ. Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в АПК: стан та перспективи / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – 196 с.

Савченко В.Я. Аудит: [навч. посібник]. – [вид. 2-ге, без змін]. – К.: КНЕУ, 2009. – 324 с.

Сауткин И.В. Судебная бухгалтерия: ответы на экзаменац. вопр. – Минск.: ТетраСистемс, 2008. – 96 с.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – [4-е изд.]. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. – 1600 с.

Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: [учебник] / Соколов Я.В., Соколов В.Я. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

Сокольчик Т.П. Бухгалтерский учет и аудит: [пособие] / Т.П. Сокольчик, В.Н. Градусова, Е.Г. Кобзик; под общ. ред. Т.П. Сокольчик. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. – 251 с.

Статистический словарь / Под ред. М.В. Птуха, Б.С. Ястремского. – М.: 1965. – 708 с.

Судебно-бухгалтерская экспертиза: [учеб. пособие для студентов вузов] /[Е.Р. Россинская и др.]; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 351 с.

Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство / Гл. ред. А.Н. Ефимов. – В 2-х томах. –М.:“Советская энциклопедия”, 1964. – Т. 2. – 960 столб.

Экономическая энцилопедия. Промышленность и строительство / Гл. ред. А.Н. Ефимов. – В 2-х томах. – М., “Советская энциклопедия”, 1962. – Т. 1. – 952 столб.

Naumiuk T. Dowody księgowe: obieg i kontrola. – Warszawa:

Infor, 2002. – 430 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.