DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-338-345

МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ПДВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Каріна Касумбеківна Уллубієва

Анотація


Розглянуто методи обчислення ПДВ, а також їх облікове забезпечення. Визначено найефективніший метод розрахунку ПДВ відповідно до економічної ситуації, що склалася в Україні та окреслено шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку ПДВ.

Ключові слова


податок на додану вартість; методи обчислення ПДВ; обліковий аспект

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамик О.В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Оксана Василівна Адамик – Т., 2003. – 20 с.

Амоша О.О. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит”/О.О. Амоша. – К., 2005. – 22 с.

Боровик П.М. Проблемні аспекти нарахування податку на додану вартість [Електронний ресурс] / П.М. Боровик, О.С. Козаченко //Соціум. Наука. Культура: четверта Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф, 28-30 січня 2009 р.:тези доп. –Режим доступу: http://intkonf.org/borovik-pm-kozachenko-os-problemni-aspektinarahuvannya-podatku-na-odanu-vartist.

Голик Е.Н. Косвенные налоги и их развитие в Российской Федерации (теория, методологи и практика): автореф. дис. на соискание науч. степени докт. экон. наук: спец.08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” /Елена Николаевна Голик. – Ростов-на-Дону, 2008. – 48 с.

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 141 від 01.07.1997 р.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.

Ковальчук К.Ф. ПДВ: ефективність і проблеми справляння [Електронний ресурс] / К.Ф. Ковальчук, Т.М. Рева // Вісник Академії митної служби України /Економіка. – 2009. – № 1 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu/Economika/2009_1/Reva,%20Kovalchuk/Reva,%20Kovalchuk.htm.

Маслов Б.Г. Система налогообложения добавленной стоимости в Российской Федерации / Б.Г. Маслов // Управленческий учет. – 2008. – № 8. – С. 62-68.

Молдован О. ПДВ – податок для обраних? [Електронний ресурс] / Олексій Молдован // Економічна правда [проект “Української правди”, присвячений бізнесу та економіці]. – 07.04.2010. – Режим доступу:http://www.epravda.com.ua/publications/4bbc95b55790b.

Соколов И.А. Анализ целесообразности применения прямого метода взимания НДС [Электронный ресурс] / Илья Александрович Соколов // Институт экономики переходного периода [независимая некоммерческая научно-исследовательская организация] –Режим доступа: http://www.iet.ru/ru/kommentarii/analiz-celesoobraznostiprimeneniya-pryamogo-metoda-vzimaniya-nds.html.

Уллубієва К.К. Додана вартість як об’єкт бухгалтерського обліку та база обкладання ПДВ / К.К. Уллубієва // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 2 (52) – С. 200-203.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.