DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-225-231

ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНИХ АКТИВІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Юлія Юзефівна Мороз

Анотація


Досліджено зміст комерційних активів як складової економічного потенціалу підприємства, розроблено підходи до ідентифікації їх об’єктів та запропоновано методику формування інформаційної бази для моніторингу інтелектуального капіталу господарюючих систем.

Ключові слова


підприємство; економічний потенціал підприємства; комерційні активи; об`єкти моніторингу комерційних активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусенко Т. Измерение интеллектуального капитала [Електронний ресурс] / Т. Андрусенко // Корпоративные ситемы. – 2006. – № 3. – С. 23-27. – Режим доступу : http://www.knowledgeboard.com

Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / [Г.О. Андрощук, О.В. Дем’яненко, І.Б. Жиляєв, Л.В. Сахарова, В.І. Полохало, С.В. Таран (упорядкування)]. – К: Парламентське вид-во, 2008. – 448 с.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. Ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг / [Пер. с англ. под. ред. Л.Н. Ковалик]. – СПб: Питер, 2001. – 288 с.

Городянська Л. Гудвіл та відтворювані інтелектуальні ресурси / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 42 -49.

Гурвич В. Интеллектуальная собственность – незадействованный ресурс экономического роста России [Електронний ресурс] / В. Гурвич // Политический журнал. –2005. – № 24. – Режим доступу : http://www.politjournal.ru

Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит – 2010. – № 3. – С. 30-34.

Жураковська І. Відображення прав на об’єкти інтелектуальної власності у звітності /І. Жураковська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. – С. 50-57.

Иванов П. Эра интеллектуального капитализма [Електронний ресурс] / П. Иванов // Комп&ньоН”. – 2007. – № 16. – Режим доступа: http://www.management.com.ua

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України 30.11.99 № 291. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Ковальова В. Додаткова вартість знань / В. Ковальова // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 132. – С. 6

Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров – М.: Интерреклама, 2003. – 352 с.

Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”: постанова КМУ від 10.09.2003 р. № 1440. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Національний стандарт № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”: постанова КМУ від 03.10.2007 р. № 1185. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: проект. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

Подольна В. В. Формування позитивного гудвілу на малих підприємствах : автореферат на здобуття ступеня кандидата економічних наук. – К.: КНУТД, 2009. – 17 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 [Електронний ресурс]: Наказ Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 [Електронний ресурс: Наказ Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.: – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Порядок експертної оцінки нематеріальних активів [Електронний ресурс]: наказ Фонду державного майна України та Державного комітету з питань науки і технологій від 27.07.95 р. № 969/97. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію [Електронний ресурс]: інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28.03.2007 р. № 01-8/184. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua

Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс]: Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы [Електронний ресурс] / И.И. Просвирина // Финансовый менеджер. – 2004. – № 4. –Режим доступу: http://creativeconomy.ru

Уманців Г. Концептуальні підходи до обліку та оцінки нематеріальних активів, придбаних при об’єднанні бізнесу / Г. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 3-11.

Уманців Г. Облікова інтерпретація інтелектуального капіталу в контексті становлення ринкової економіки / Г. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 9-15.

Швець Л.В. Інтелектуальний капітал підприємства: економічний зміст і оцінка [Електронний ресурс] / Л.В. Швець //. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

Щербакова О.А. Гудвилл: важнейшая составляющая нематериальных активов в учете коммерческих предприятий / О.А. Щербакова // Аудит и финансовый аналіз. – 2008. – № 5. – С. 29-36.

Best Global Brands. A snapshot of the brand values for the 100 leading brands [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interbrand.com

Sanchez P., Chaminade C., Olea M. Management of intangibles: An attempt to build a theory // Jornal of Intellectual Capital, 2000. – № 4. – 312 – 327 http://www.uam.es


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.