DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-66-69

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Василь Антонович Дерій

Анотація


Розкрито суть поняття „нормативно-правове забезпечення обліку і контролю”, вказано на основні види і групи актів нормативно-правового забезпечення обліку та контролю витрат і доходів підприємств, запропоновано відповідні заходи з поліпшення цього забезпечення.

Ключові слова


підприємство; доходи підприємства; витрати підприємства; облік і контроль витрат підприємства; нормативно-правове забезпечення обліку і контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуцаленко Л.В. Адаптивна система обліку і контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств: моногр. / Л.В. Гуцаленко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 372 с.

Жук В.М. Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика: Наукова доповідь. – К.: Інститут аграрної економіки, 2008. – 90 с.

Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України: наукова доповідь на Міжнар. наук-практ. конф. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту 24-25 вересня 2009 р / Г.Г. Кірейцев. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 32 с.

Кувалдина Т.Б., Метелев С.Е. Нормативное регулирование бухгалтерського учета в Российской Федерации[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://viperson.ru/data/200712/vaniebuhgalterskogouceta.doc.

Маренич Т. Сутність бухгалтерського обліку як системи економічного регулювання /Т. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 2. – С. 21-26.

Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: моногр. / Пантелеєв В.П.; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2008. – 491 с.

Пархоменко В. Розвиток бухгалтерського обліку: від реформування до адаптації та застосування / В.Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 8-9. – С. 3-21.

Петренко Н.І. Правова основа організації внутрішнього аудиту в Україні /Н.І. Петренко, О.В. Філозоп // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 1 (16) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 219-228.

Пилипів Н.І. Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: моногр. /Н.І.Пилипів. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – 364 с.

Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: моногр. /М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 260 с.

Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, Л.П. Сук. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.