№ 3(12) (2008)

Зміст

Статті

RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA PDF (Polski)
Jacek Barburski 6-27
СКЛАД НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО (УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 28-40
АУТСОРСИНГ, ЛІЗИНГ ПЕРСОНАЛУ АБО ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ТЕРМІНІВ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук 41-60
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НЕДОЛІКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ У СВІТЛІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF (English)
Ahnyezhka Bienkowska, Z. Kral, А. Zablocka-Kluczka 61-72
ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛІНГУ PDF
Наталія Степанівна Брохун 73-83
CИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА БЕРЕЖЛИВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ПОБУДОВА, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗАВДАННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 84-101
ЩЕ РАЗ ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ОЦІНКА, ГУДВІЛ, ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Леся Анатоліївна Ватуля, Катерина Анатоліївна Худик, Раїса Миколаївна Циган 102-111
ВИНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ЗА ОБ’ЄКТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 112-118
SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI NA UKRAINIE PDF (Polski)
Kazimierza Winiarska 119-132
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА ФОРМИ СКЛАДАННЯ БАЛАНСІВ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДОВОЛЬСТВА PDF
Руслан Вадимович Глібов 133-138
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО: СУПЕРФІЦІЙ, СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС PDF
Микола Петрович Городиський 139-146
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІСЛАМСЬКИХ КРАЇНАХ: ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПРИНЦИПІВ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 147-163
МІСЦЕ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Сергій Володимирович Гушко 164-174
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ “ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ” PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 175-182
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII ПОЧАТКУ XХІ СТОЛІТЬ PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк 183-190
КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ВКЛАДЕНЬ КАПІТАЛУ В ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО PDF
Світлана Миколаївна Деньга 191-207
ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Анатолій Петрович Дикий 208-214
VBM A RYNKOWA I KSIĘGOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W TWORZENIU BOGACTWA DLA AKCJONARIUSZY PDF (Polski)
Mieczyslaw Dudek, Piotr Mazurkiewicz 215-225
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 226-231
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула 232-245
КОНТРОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Зінаїда Федорівна Канурна 246-252
ПРИНЦИП СИММЕТРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПИСЬМО ЮБИЛЯРАМ) PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук 253-270
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРИНЦИПИ, ПРОЦЕС, ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Дмитрій Леонідович Кузьмін 271-290
СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛАХ “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ” ТА “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ” PDF
Олена Адамівна Лаговська 291-303
НАУЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ БЕСФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF (Русский)
Юрий Николаевич Лачинов 304-307
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ І. ЛАКАТОСА PDF
Сергій Федорович Легенчук 308-323
ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ольга Миколаївна Мазуренко 324-331
ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ерна Георгіївна Мельник, Ольга Грищук 332-339
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО АУДИТУ: КРИТИКА ТА ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ У ПЛОЩИНІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 340-348
РОЛЬ РИЗИКУ У ФОРМУВАННІ ВАРТОСТІ ФІРМИ, ЩО ЗАСНОВАНА НА БАЛАНСУВАННІ КОШТІВ PDF (English)
Grzegorz Michalski 349-356
ВПЛИВ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ЗАГАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ БЕЗПЕКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський 357-366
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ КОРПОРАЦІЙ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Олексій Іванович Пилипенко 367-380
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Марина Юріївна Рижа 381-385
ДО МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ігор Іванович Світлишин 386-392
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА УГОРЩИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Сергіївна Семйон 393-406
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВЕДЕННЯ PDF
Людмила Степанівна Скакун 407-418
МЕТОДИКА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ (НА ПРИКЛАДІ СИРОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ) PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко 419-431
ВИДИ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПІДХОДИ ДО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Валентина Олександрівна Іваненко 432-443
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН “ПРАЦІВНИК-РОБОТОДАВЕЦЬ”: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 444-456