№ 3 (12) (2008)

Зміст

Статті

RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA PDF (Polski)
Jacek Barburski
СКЛАД НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО (УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
АУТСОРСИНГ, ЛІЗИНГ ПЕРСОНАЛУ АБО ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ТЕРМІНІВ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НЕДОЛІКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ У СВІТЛІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF (English)
Ahnyezhka Bienkowska, Z. Kral, А. Zablocka-Kluczka
ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛІНГУ PDF
Наталія Степанівна Брохун
CИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА БЕРЕЖЛИВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ПОБУДОВА, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗАВДАННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ЩЕ РАЗ ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ОЦІНКА, ГУДВІЛ, ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Леся Анатоліївна Ватуля, Катерина Анатоліївна Худик, Раїса Миколаївна Циган
ВИНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ЗА ОБ’ЄКТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI NA UKRAINIE PDF (Polski)
Kazimierza Winiarska
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА ФОРМИ СКЛАДАННЯ БАЛАНСІВ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДОВОЛЬСТВА PDF
Руслан Вадимович Глібов
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО: СУПЕРФІЦІЙ, СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС PDF
Микола Петрович Городиський
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІСЛАМСЬКИХ КРАЇНАХ: ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПРИНЦИПІВ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен
МІСЦЕ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Сергій Володимирович Гушко
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ “ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ” PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII ПОЧАТКУ XХІ СТОЛІТЬ PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк
КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ВКЛАДЕНЬ КАПІТАЛУ В ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО PDF
Світлана Миколаївна Деньга
ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Анатолій Петрович Дикий
VBM A RYNKOWA I KSIĘGOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W TWORZENIU BOGACTWA DLA AKCJONARIUSZY PDF (Polski)
Mieczyslaw Dudek, Piotr Mazurkiewicz
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула
КОНТРОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Зінаїда Федорівна Канурна
ПРИНЦИП СИММЕТРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПИСЬМО ЮБИЛЯРАМ) PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРИНЦИПИ, ПРОЦЕС, ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Дмитрій Леонідович Кузьмін
СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛАХ “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ” ТА “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ” PDF
Олена Адамівна Лаговська
НАУЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ БЕСФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF (Русский)
Юрий Николаевич Лачинов
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ І. ЛАКАТОСА PDF
Сергій Федорович Легенчук
ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ольга Миколаївна Мазуренко
ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ерна Георгіївна Мельник, Ольга Грищук
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО АУДИТУ: КРИТИКА ТА ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ У ПЛОЩИНІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
РОЛЬ РИЗИКУ У ФОРМУВАННІ ВАРТОСТІ ФІРМИ, ЩО ЗАСНОВАНА НА БАЛАНСУВАННІ КОШТІВ PDF (English)
Grzegorz Michalski
ВПЛИВ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ЗАГАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ БЕЗПЕКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ КОРПОРАЦІЙ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Олексій Іванович Пилипенко
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Марина Юріївна Рижа
ДО МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ігор Іванович Світлишин
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА УГОРЩИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Сергіївна Семйон
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВЕДЕННЯ PDF
Людмила Степанівна Скакун
МЕТОДИКА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ (НА ПРИКЛАДІ СИРОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ) PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
ВИДИ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПІДХОДИ ДО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Валентина Олександрівна Іваненко
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН “ПРАЦІВНИК-РОБОТОДАВЕЦЬ”: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська