DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-407-418

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВЕДЕННЯ

Людмила Степанівна Скакун

Анотація


Уточнено трактування терміну “ведення бухгалтерського обліку на договірних умовах”, визначено передумови використання послуг зовнішніх спеціалістів в сфері бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; договірні умови; ведення обліку на договірних умовах; зовнішні спреціалісти в сфері обліку; послуги зовнішніх спеціалістів в сфері обліку; віртуальне підприємство як поняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдошин С.М. Синергетические организации в экономике XXI-го века [Текст] / С.М. Авдошин, В.Б. Тарасов // Известия АИН им. А.М. Прохорова. Бизнес-информатика. – 2006. – Т. 17. – С. 155-163.

Алешина Т. Современные тенденции бухгалтерского аутсорсинга [Текст] / Т. Алешина // Бухгалтерская наука. – 2008. – № 7-8. – С. 9-10.

Аникин Б. Основные аспекты формирования аутсорсинга [Текст] /Б. Аникин, В. Воронов // Маркетинг. – 2005. – № 4.– С. 107-116.

Баранова В.В. Муниципальные финансы в условиях аутсорсинга: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эконом. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / В.В. Баранова. – Самара, 2007. – 22 с.

Безручук С.Л. Аутсорсинг, лізинг персоналу або послуги з

бухгалтерського обліку: критична оцінка термінів / [Текст] / C.Л. Безручук, С.М. Лайчук / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць./ Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (12). / Відпов. ред. д.е.н, проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2008.

Вашай Ю.В. Проблеми та перспективи застосування аутсорсингу бухгалтерських послуг вітчизняними підприємствами [Текст] / Ю.В. Вашай, О.О. Дорошенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Випуск 2 (38). – Рівне, 2007. – С. 34-40.

Герасимова Г.Е. “Аутсорсинг. Что это значит?” [Електронний ресурс] /Г.Е. Герасимова / Режим доступу: www.iteam.ru/publications/it/section_91.

Дрозд І. Бухгалтерський аутсорсинг як організаційна форма сучасного обліково-аналітичного процесу [Текст] / І. Дрозд // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 8. – С. 11-18.

Заводовська І.І. Передумови та перспективи розвитку сучасного бізнесу на основі аутсорсингу [Текст] / І.І. Заводовська // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 80. – С. 43-45.

Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний [Текст]: монография. – М.: Дело, 2003. – 270 с.

Климчик П. Бухгалтера викликали? [Текст] / П. Климчик // Галицькі Контракти. – 2005. – № 25. – С. 25-32.

Крапивенко Д. Подчиненный в аренду: дорого, но перспективно [Текст] / Д. Крапивенко // Галицькі Контракти. – 2002. – № 18.

Кривоконь О. Тенденції розвитку ринку бухгалтерських послуг [Текст] / О. Кривоконь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 15

Лазо С. “Отдавать ли бухгалтерию в аутсорсинг?” [Електронний ресурс] / С. Лазо / Режим доступу: www.mybiz.ru.

Листвина Н.Н. Аутсорсинг в управлении предприятием [Текст] /Н.Н. Листвина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука та інновації – 2005”. – Том 9. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 16-18.

Логіненко Л.О. Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу [Текст] / Л.О. Логіненко, Ю.Ю. Фролова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6(48). – С.115-125.

Манойленко О.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління [Текст] / О.В. Манойленко // Вісник Міжнародного Слов`янського університету. Серія Економічні науки. – 2006. – № 1. – С. 8-12.

Манюшис А.Ю. Виртуальное предприятие как эффективная форма организации внешнеэкономической деятельности компании [Текст] /А.Ю. Манюшис, В.В. Смольянинов, В.Б. Тарасов // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 4. – С. 89-93.

Пономарев В. Глазами заказчика. Консалтинг и аутсорсинг

[Електронний ресурс] / В. Пономарев / Режим доступу: www.pcweek.ru.

Путинцев Д.В. Аутсорсинг – инструмент оптимизации бизнеса /[Електронний ресурс] / Д.В. Путинцев / Режим доступу: www.outsourcing-perm.ru.

Рибак А. Бухоблік “на стороні” [Текст] / А. Рибак // Податкове планування. – 2005. – № 10. – С. 27-30.

Смирнова Н.В. Облік у ресторанному господарстві: організація і методика: автореф. кандидата економ. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Н.В. Смирнова. – К., 2006. – 20 с.

Тімакова М.В. Організація селянських (фермерських господарств): автореф. кандидата економічних наук / М.В. Тімакова. – Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1993. – 23 с.

Уорнер М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в ХХI веке [Текст] / М. Уорнер, М. Виртель / Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005. – 296 с.

Хибакова О. Добрая фея бухгалтерського учета [Текст] / О. Хибакова // Аудит. – 2006. – № 6. – С. 24-26.

Davidow W. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. [Text] / W. Davidow, M. Malone / – New York: Harper Сollins, 1992.

Koczar J. Rachunkowość w warunkach outsourcingu [Text] / J. Koczar /II Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów. – Sopot: WSFiR, 2002. – S. 50-53.

Kowal D. Outsourcing funkcji finansowych i księgowych [Text] /D. Kowal / Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność-Restrukturyzacja-Rozwój. – Warszawa-Kraków, 2003. – 400 s., s. 127-136.

Perry C. Outsourcig and union power [Text] / C. Perry // Journal of Labour Research. – 1997. – № 4. – С. 521-534.

Quinn J.B. Strategic outsourcing [Text] / J.B. Quinn, F.G Hilmer //Sloan management review. – 1994. – № 35 (4). – P. 43-55.

Rzevski G. Business: From Order to the Edge of Chaos [Text] /G. Rzevski // Complex Systems: Control and Modeling Problems. Proceedings of the III International Conference (September 4-9 2001, Samara, Russia). – Samara: SSC RAS, 2001. – P.1-4.

Winiewska-Janus M. Świadomy outsourcing/ [Електронний ресурс] /M. Winiewska-Janus / Режим доступу: www.hrk.pl/ Pracodawca/Moj_doradca/ Rozwoj_organizacji.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.