ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРИНЦИПИ, ПРОЦЕС, ТЕХНОЛОГІЯ

Дмитрій Леонідович Кузьмін

Анотація


Основне завдання інвентаризації – перевірити фактичну наявність активів та зобов’язань, забезпечити достовірність даних бухгалтерського обліку. При її проведенні з’являється чимало проблем щодо періодичності, строків та організації роботи інвентаризаційних комісій. Проводять її шляхом зіставлення даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю майна. Даній темі і присвячена публікація.

Ключові слова


підприємство; інвентаризація на підприємстві; інвентаризаційна комісія; організація роботи інвентаризаційної комісії; принципи інвентаризації; інвентаризація як поетапний процес; періодичність проведення інвентаризації; строки інвентаризації

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексевич О. Облік інвентаризаційних нестач запасів: у межах природного убитку й більше // Все про бухгалтерський облік / Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – С. 12-13.

Алпатова Н. Оформляємо та відображаємо уцінку товарів// Все про бухгалтерський облік / Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – С. 14-16.

Бардаш С.В., Давидюк Т.В. Інвентаризація: практикум. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 224 с.

Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах) Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд 3-е. – М., “Советская энциклопедия”, 1974. – Т. 25. – 616 с.

Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). Т. 20 Плата-Проб. / Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. – М.: “Советская Энциклопедия”, 1975. – 608 с.

Большая советская энциклопедия. В 30 томах. Т. 30. / Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. – М.: “Советская энциклопедия”, 1973. – 237 с.

Бочкова Л.И., Новак О.Э., Савинов С.В. Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”; Саратов: ООО “БизнесВолга”, 2007. – 320 с.

Бутынец Ф.Ф., Цал-Цалко Ю.С. Инвентаризация хозяйственных средств в сельскохозяйственных предприятиях. – К.: 1980. – 116 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Васильєв Г. Чи проводити інвентаризацію, якщо матеріально відповідальна особа хворіє // Все про бухгалтерський облік / Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – с. 10

Вишневский А.А., Гальцов В.С., Сауткин И.В. Финансовый контроль: Учеб. пособие. – Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 92 с.

Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. Фаминского И.П. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.

Волинець Л. Пересортиця: чи усе так погано // Консультант бухгалтера. – 2008. – №41(477). – С. 26-32.

Голощапов Н.А. Словарь-справочник аудитора / Под ред. Осипова В.И. – М.: “Экзамен”, 1999. – 384 с.

Даль В.И. Толковый словарь живого апр. русского языка: в 4 тт. Т. ІІІ. – СПб.: ТОО “Диамант”, 1996. – 560 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / редкол.:…С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / Під заг. ред. М.І. Молдованова. – К.: Техніка, 1993. – 856 с.

Заруба І. Інвентаризація розрахунків: облік результатів ліквідації кредитора // Все про бухгалтерський облік / Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – С. 20-23.

Ковальчук О. Оформлення результатів інвентаризації: чи можуть документи бути самостійно розробленими // Все про бухгалтерський облік /Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – С. 11.

Корнійчук Г. Чи потрібно інвентаризувати матцінності, передані на відповідальне зберігання, в оренду, на комісію // Все про бухгалтерський облік / Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – С. 19-20.

Лемеш В.Н. Инвентаризация: налогообложение и бухгалтерский учет / В.Н. Лемеш. – МН. Регистр, 2005. –200 с.

Научно-технический прогресс: словарь / Сост.: Горохов В.Г., Халипов В.Ф. – М.: Политиздат, 1987. – 366 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 900 с.

Піднебесна Т. Інвентаризація в бюджетників: основні акценти // Все про бухгалтерський облік / Бюджет. – 2008. – №113 (1510) – С. 32-37.

Политический словарь. Под ред. проф. Б.Н. Пономарева. – 2-е изд. М.: 1958. – 702 с.

Политический словарь. Под ред. Профессора Б.Н. Пономарева. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1956.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Учебный экономический словар. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. – 416 с.

Сліпушко О. Економічний словник. Сучасні словники України. – Київ: Видавництво “Криниця”, 1999.

Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник. – К.: Видавництво “Криниця”, 1999. – 389 с.

Стецюк Л.С. Особливості проведення річної інвентаризації // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 9-10. – С. 91-97.

Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 507 с.

Сурмач А. Порядок інвентаризації необоротних активів // Все про бухгалтерський облік. – № 106. – 2008. – С. 39-44

Тарасова М. Інвентаризація на підприємстві // Дебет Кредит. – 2008. – № 49. – С. 28-32.

Тарасова М. Інвентаризація на підприємстві-2 // Дебет-Кредит – 2008. – № 50. – С. 22-27.

Украинская Советская Энциклопедия (на украинском языке). – К.: Голов. ед.. УРЕ, 1963. – 592 с.

Українська Радянська Енциклопедія / Під ред.. М.П. Бажана. – К., Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1962. – Т. 11. – 576 с.

Український радянський енциклопедичний словник. В трьох томах. Т. 3. – Київ: головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1968. – 856 с.

Український радянський енциклопедичний словник. Том 3. Видання друге. – Київ: головна редакція української радянської енциклопедії, 1987. – 735 с.

Харитонова Н. Як можна покарати матеріально відповідальну особу за неналежне зберігання ТМЦ // Все про бухгалтерський облік /Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – С. 17-18.

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с. – С. 62-63.

Шершун І. Наказ про проведення інвентаризації: чи потрібно його готувати щороку // Все про бухгалтерський облік / Інвентаризація. – 2008. – № 107 (1504). – С. 7-8.

Шишханов М.О. Управленческий консалтинг: словарь-справочник. – М.: Анкил, 2006. – 896 с.

Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови. – К.: “Аконіт”, 2000. – 912 с.

Wlodzimierz Brzezin. Krytyka metod poznawczych rachunkowości w ujęciu Józefa Górskiego // Zeszyty teoretyczne rachunkowości. – Warszawa 2008. – Tom 44 (100). – 286 s. – S. 7-14. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(12) 290

НОРМАТИВНІ АКТИ:

Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР “Про податок на додану вартість”.

Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного

управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. № 90.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69.

Кодекс законів про працю України.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, які приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств і організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення терміну І договору оренди або його розірвання), затверджене постановою КМУ від 02.03.93 р. №158.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. №116.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419.

Про порядок подання фінансової звітності, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, зі змінами та доповненнями.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-271-290

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.