ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ КОРПОРАЦІЙ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олексій Іванович Пилипенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню поняття та характеристик фінансових ресурсів корпорацій і їх кваліфікаційних ознак. Також визначенню окремих елементів фінансових ресурсів, їх використання та питання щодо їх формування.

Ключові слова


корпорація; фінансові ресурси корпорацій; характеристика фінансових ресурсів корпорацій; кваліфікаційні ознаки фінансових ресурсів корпорацій; елементи фінансових ресурсів; формування фінансових ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова М.М. Фінансові ресурси, підходи до розуміння та визначення // Вісник ЖДТУ. – № 1(39). – 2007. – С. 434-438

Бакун Ю.В. Окремі проблеми формування фінансових ресурсів корпоративних підприємств // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” Том ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 19-20

Бєлолипецький В.Г. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 112-118

Бибик С.П., Сюга Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С.Я. Єрмоленко – Харків: Фоліо, 2006. – 623 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К: НІОС. – 2000. – 416 с.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.

Винслав Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России / Ю.Б. Винслав, В.Е. Дементьев, А.Ю. Мелентьев, Ю.В. Якушин //Российский экономический журнал. – 1998 – № 11-12.

Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. – 2-ге вид.,стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.: іл.. – Бібліогр.: с. 225-229

Гуйда Т.В. Формирование и использование финансовых ресурсов. Учебное пособие. – М.: Дело, 2003.

Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. – 2000. – № 4. – С. 21-29

Івахненко В.В., Венецька С.В. Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами підприємств // V Міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта – 2002”. – Том 10. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002. – С. 31

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М.Я. Коробов. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

Кудряшов В.Г. Фінанси. Навчальний посібник. / Херсон: Олді-плюс, 2002. – 35 с.

Опарін В. Фінансові ресурси та суспільний капітал. // Вісник НБУ. – 2001. – № 7. – С. 26-28

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник. – 2-ге видання, доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

Посібник міжнародної фінансової корпорації “Управління акціонерним товариством” // Видавництво “Століття”, 1999 – 359 с.

Романенко О.А. Проблеми аналізу формування фінансових ресурсів підприємств в сучасних умовах в Україні // Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції: Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства. Тернопіль-Мукачево – 2004. – С. 311-315

Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навч. літер., 2004. – 312 с.

Рупняк М.Я. Фінанси акціонерних товариств Фінанси України. – № 5. – 2004. – С. 105-110

Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 224 с.

Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с.

Сухарський В.С. Економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 328 с.

Терещенко О.О., Невмержицький Я.І., Куліш А.П. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

Улична М.І Сутнісні характеристики та класифікація фінансових ресурсів підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технологічного університету. Випуск 7 Частина 2. – 2005. – С. 451-454

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

Хобта В.М. Активізація залучення фінансових ресурсів за рахунок акціонерного капіталу // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 7, ч. І – Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 45-49

Хрущ Н.А., Приступа Л.А. Фінансові ресурси підприємства: дослідження ознак і класифікація // Науковий журнал. 6.2005 Вісник Хмельницького нац. університету. Економічні науки. Том 3. Хмельницький, – 2005. – С. 223-227


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-367-380

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.