DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-432-443

ВИДИ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПІДХОДИ ДО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ

Марія Михайлівна Шигун, Валентина Олександрівна Іваненко

Анотація


У даній статті здійснено аналіз законодавчого регулювання, поглядів
вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності звітності та її видів, а
також розроблено зведену класифікацію звітності, що дозволить різним
користувачам однаково розуміти її зміст.

Ключові слова


підприємство; види звітності підприємств; зведена класифікація звітності; аналіз законодавчого регулювання звітності підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла Л.М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, Київ, 2005.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина 2. – Житомир: ЖДТУ, – 2003 р. – 524 с.

Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури,2008. – 776 с.

Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004.-292с.

Городянська Л.В. Звітність підприємства та питання уніфікації її термінології // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти”, 16-17 травня 2006 року. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – Ч.1. – 296 с. – С. 24-27

Дудкевич О.В. Взаємозв’язок звітності та елементів методу бухгалтерського обліку // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 листопада 2007 р. / Відп. за вип. В.М. Жук. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 268 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-Х1У (зі змінами та доповненнями).

Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с.

Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. – Національний аграрний університет, Київ, 2003.

Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. – К.: Вища школа, 1977. – 240 с.

Олександр Жук, Алла Озеран Статистична звітність// Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 8-9. – с. 74-87

Орлов І.В. Звітність підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” – 3-є вид., допов. і перероб. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 484 с.

Панков Д.А., Пашковская Л.В. Методы совершенствования отчетности в условиях глобализации и инфляции // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 2 (24).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87

Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. /М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с.

Jaklik A., Micherda B. Zasady rachunkowości. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, Warszawa, 1997

Winiarska K. Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin, 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.