DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-324-331

ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ольга Миколаївна Мазуренко

Анотація


У статті окреслено дискусійні питання обліку загальновиробничих витрат для подальшого їх дослідження та вирішення.

Ключові слова


підприємство; система управління підприємством; витрати у системі управління підприємством; облік загальновиробничих витрат підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Белінська О.В., Ілюхіна Н.П. Дискусійні питання обліку виробничих витрат // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2005. – Вип. 14.

Буряк В.О. Напрямки удосконалення обліку і аналізу витрат і результатів діяльності промислових підприємств// Економіка: проблеми теорії та практики. – 2003. – Вип. 181.– Т.1.

Валуев Б.И., Бекренева А.А. Непрямые расходы промышленных предприятий – группировка по сферам деятельности и целевому назначению //Наукові праці Кіровоградського національного університету: Економічні науки, вип. 7, ч. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – 517 с.

Валуєв Б.І., Шелковнікова О.В. Системний підхід до розвитку обліку витрат виробництва промислового підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2004. – Вип. 16.

Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Х.: Фактор, 2005. – 266 с.

Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

Гуцайлюк З.В. Учет в уравлении предприятиями и объединениями пищевой промышлености. – М.: Агропромиздат, 1988. – 133 с.

Давидов Ю.Г. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України). // Автореф. дисертації канд. екон. наук: 08.06.04. – К.: КНЕУ, 2002. – 23 с.

Жебрак М.Х. Курс промышленного учета. – М.: Государственное статистическое издательство, 1955. – 384 с.

Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики. – Чернівці: Прут, 2005. – 200с.

Методичні рекомендації із формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. наказом Державного комітету з промислової політики України від 02 лютого 2001 р. № 47 / http://zakon.rada.gov.ua.

Миневский А. Учет и анализ комплексних затрат в промышлености. – М.: Финансы, 1966. – 112 с.

Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Солокова. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1994.– 496 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. наказом Міністерства Фінансів України від 31 березня 1999р. № 87 (зі змінами і доповненнями) /http://zakon.rada.gov.ua.

Свидерский Е.И. Секреты бухгалтерии. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях различных организационных форм. – К.: Факт, 1997. – 250 с.

Соколов Ю.А. Формирование себестоимости продукции в бухгалтерском и налоговом учете. – М.: Альфа – Пресс, 2004. – 125 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от источников до наших дней. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. –578 с.

Татур С.К. Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий. – М.: Издательство экономической литературы, 1962. – 230 с.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473 /httр://zakon.rada.gov.ua.

Україна. Закон. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: від 16 липня 1999 року № 996-XIV / http: //zakon.rada.gov.ua.

Україна. Закон. Про оподаткування прибутку підприємств від 28 грудня 1994 р. № 334/94- ВР, із змінами і доповненнями /http://zakon.rada.gov.ua.

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

Шелковнікова О.В. Поглиблення інтеграційних можливостей обліку в управлінні формування витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. // Автореф. дисертації канд. екон. наук: 08.06.04. – Кіровоград: Кіровоградський національний технічний університет, 2005.– 23 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.