DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-6-27

RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA

Jacek Barburski

Анотація


Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny i składa się ze wstępu, dwóch
części opisowych oraz podsumowania. Jego głównym celem jest przestawienie
głównych rodzajów ryzyka występujących w działalności bankowej oraz sposobów
ich ograniczania. W pierwszej części artykułu zostało zdefiniowane pojęcie ryzyka a
następnie zostały omówione najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego według
różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Druga część artykułu została poświęcona
sposobom ograniczania ryzyka bankowego, a w szczególności zostały
przedstawione w niej najważniejsze bankowe regulacje ostrożnościowe
występujące w Polsce. Należy podkreślić, iż normy te oparte są na regulacjach
wydawanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz dyrektywach
Unii Europejskiej. Artykuł kończy krótkie podsumowanie.

Ключові слова


Polska; Unia Europejska; bankowego; Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego; ryzyka bankowego; jak ograniczyć ryzyko w działalności bankowej; rodzaje ryzyka w bankowości; bank zasada ostrożności; przepisy bankowe dyrektywy

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1993.

Borys G., Ryzyko bankowe, Bank, 10/1995.

Daniluk D., Limity koncentracji kredytów i innych wierzytelności jako warunek budowy bezpiecznego portfela kredytowego banku, Bank i Kredyt, 2/1993.

Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.

Dębski W., Ryzyko bankowe, Bank i Kredyt, nr 10/1994.

Dyrektywa z 17 kwietnia 1989 r. w sprawie funduszy własnych banków – Council Directive of 17 April 1989 on the own funds of credit institutions – 89/299/EEC + 91/633/EEC + 92/16/EEC – (OJ L 124, 05.05.1989 + OJ L 339,11.12.1991 + OJ L 75,21.03 1992).

Dyrektywa z 18 grudnia 1989 r. w sprawie współczynnika wypłacalności instytucji kredytowych – Council Directive of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institution – 89/647/EEC + 91/31/EEC (OJ L 386 30.12.1989 + OJ L 17, 23.01.1991).

Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, PWE, Warszawa 1981.

Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe, WPWSBiA, Warszawa 1996.

First Council Directive of Dec. 12, 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institution – 77/780/EEC.

Graddy D.B., Spencer A.H., Managing Comercial Banks: Comunity, Regional, Global, Prentice Hall, New Jersey 1990.

Grafikowa V., Zarządzanie kapitałem banku a współczynnik wypłacalności w nowej postaci, Bankier, 7/1993.

Gruszka B., Rozwój systemu bankowego w Polsce a wytyczne EWG, Materiały z konferencji Katedr Bankowości i Finansów w Polanicy Zdroju – 26.10.1993 r.

Iwanicz – Drozdowska M., Regulacje ostrożnościowe – powstanie i ewolucja, Bank i Kredyt, 9/1996.

Iwanicz – Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe (cz. I), Bank Spółdzielczy, 1/1997.

Iwanicz – Drozdowska M., Normy ostrożnościowe (cz. II), Współczynnik wypłacalności, Bank Spółdzielczy, 11/1995.

Iwanicz – Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe (cz. III), Ryzyko kredytowe, Bank Spółdzielczy, 5/1997.

Iwanicz – Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe (cz. IV), Ryzyko stopy procentowej, Bank Spółdzielczy, 6/1997.

Iwanicz – Drozdowska M., Drozdowski A., Ryzyko bankowe (cz. V), Ryzyko w obrocie papierami wartościowymi, Bank Spółdzielczy, 7/1997.

Iwanicz – Drozdowska M., Wskaźnik płynności, Bank Spółdzielczy, 2/1996.

Jaworski W., L. (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 2001.

Jaworski W., L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.

Kropielnicka A., Analiza ryzyka w controllingu, Bank i Kredyt, 7/1993.

Krzyżewski J., Aspekty prawne procesów dostosowawczych w polskim systemie bankowym, Bank i Kredyt, 6/1997.

Lejman P., Warcok K., Rodzaje ryzyka w procesie zarządzania oddziałem banku komercyjnego, Bank, 7/1996.

Osiński J., Stopyra J, Płynność sektora bankowego a regulacja podaży pieniądza, Bank i Kredyt, 5-6/1993.

Słownik języka polskiego, tom III, PWN, Warszawa 1981.

Śleszyńska – Charewicz E., Lewandowski L., Nadzorcze normy ostrożnego działania banków, Bank i Kredyt, 6/1996.

The New Basel Capital Accord – an Explanatory Note, Annex 2, Basel Committee on Banking Supervision, January 2001.

Załącznik do zarządzenia Prezesa NBP, Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 36.

Zarządzenie nr 7/1993 Prezesa NBP z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie norm dotyczących pokrycia funduszami własnymi aktywów banku, Dz. Urz. NBP z 1993 r., nr 6, poz. 11.

Zawadzka Z., Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.