DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-191-207

КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ВКЛАДЕНЬ КАПІТАЛУ В ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Світлана Миколаївна Деньга

Анотація


У статті викладена авторська концепція обліку вкладень капіталу в торговельне підприємство, впровадження якої дозволить готувати інформацію для контролю і аналізу ефективності вкладення капіталу після прийняття інвестиційного рішення протягом усього життєвого циклу підприємства-об’єкта інвестування.

Ключові слова


підприємство-об’єкт інвестування; торговельне підприємство; життєвий цикл підприємства; капітал торговельного підприємства; облік вкладень капіталу торговельного підприємства; ефективність вкладення капіталу підприємства; контроль і аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, 1995. – 448 с.

Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

Бушанский С.П. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов / Дисс. к.э.н… 08.00.05. – Ставрополь, 2003. – 180 с.

Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

Дегтяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: “Экспертное бюро”, 1997. – 144 с.

Деньга С.М. Сутність і класифікація інвестицій // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Випуск 12. – Частина 2. – Кіровоград, 2007. – С.176-185.

Деньга С.М. Еволюція капіталу // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 22. – Одеса: ОДЕУ, 2006. – С. 108-116.

Деньга С.М. Бухгалтерська модель підприємства: генетичний аспект //Збірник тез доповідей 2-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 355-357.

Деньга С.М. Генетичний аспект мікроекономічної системи// Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. Випуск 9. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 186-193.

Деньга С.М. Організація облікової політики в умовах комп’ютеризації різних видів обліку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економічна наука”. Спецвипуск 22. Частина 2. – Ужород, 2007. – С. 158-163.

Деньга С.М., Костяник Н.В. Організація облікової політики в комп’ютерних інформаційних системах // Становлення облікової політики в Україні: Тези доп. Всеукр. наук. конф. 18-19 травня 2007 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2007.– С. 88-90.

Деньга С.М. Організація управлінського обліку в умовах комп’ютеризації // Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки” – № 6. – Т.2. – Хмельницький: Хменьницький національний університет. – 2007. – С. 129-133.

Деньга С.М. Концепція стратегічного управління ефективністю бізнесу на основі системи збалансованих показників // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. Випуск 10. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 241-250.

Жимиров В.Н. Анализ и оценка инвестиций на предприятии. Автореферат диссерт. канд. эк. наук. – С.-П.: 1995. – 19 с.

Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.

Крупка Я.Д. Облік інвестицій. Монографія. –Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 302 с.

Крупка Я.Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація: Дис. д-ра екон. наук: 08.06.04 / Тернопільська академія народного господарства – Т., 2001. – 419 арк.

Лочан А.А. Система контроля инновационно-инвестиционной деятельности предприятия / Дисс.к.э.н… 08.00.05. – Москва, 2006. – 180 с.

Макарова І.В. Вдосконалення оцінки ефективності реальних інвестицій на промислових підприємствах / Автореф. дис. канд. екон. наук …08.06.01. − Харківський національний економічний університет, Харків, 2006. – 18 с.

Международные стандарты финансовой отчетности: издание на русск. языке. – М.: Аскери-АССА, 1999. –1136 с.

Мних Є.В., Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко Г.О., Никонович Г.І. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Київський національний торговельно-економічний ун-т/ Євген Володимирович Мних (ред.). — К.: КНТЕУ, 2005. – 231 с.

Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ. под. ред. А.Н.Шохина. – М.: Банки и биржи, БНИТИ, 1997. – 247 с.

Петухова Н.Н. Инвестиционная привлекательность в системе стоимостной оценки предприятий строительного комплекса / Дисс.к.э.н…08.00.05. – Ставрополь, 2004. – 180с.

Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В., Дегтярьова Ю.В., Щелокова А.Л., Коваленко О.О. Проектний аналіз: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.

Рилєєв С.В. Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект: Дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський державний торговельно-економічний ун-т. – К., 2006. – 206 арк.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.