№ 1 (31) (2015)

Зміст

Статті

СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВІ НАСЛІДКИ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Леся Олександрівна Атаманчук
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА ОЧІКУВАННЯ ІНВЕСТОРА ЗА РАХУНОК РЕЗЕРВІВ PDF
Галина Валеріївна Берляк
ЯКІСТЬ В АУДИТІ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ PDF
Валерій Петрович Бондар, Юлія Валеріївна Бондар
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Зеленіна
ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПИВОВАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Лариса Петрівна Гордієнко
ПЕРЕОЦІНКА ЯК СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Світлана Анатоліївна Гуненко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ У ПРОЦЕСІ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В SPV PDF
Ольга Павлівна Дріга
БЮДЖЕТУВАННЯ КІНОВИРОБНИЦТВА ТА ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ PDF
Володимир Володимирович Жук
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Юріївна Закревська
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА PDF
Ірина Валеріївна Замула, Олена Яківна Левківська
ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ PDF (Русский)
Наталья Генриховна Кот
ОЦІНКА ФАКТОРИНГОВИХ РИЗИКІВ PDF
Василь Іванович Кузь
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФІСКОВАНИХ АКТИВІВ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Богдан Юрійович Кузьмінський
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ірина Романівна Поліщук
РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Любовь Віталіївна Лелявська
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Олексій Володимирович Лисенок
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ганна Сергіївна Майдуда
ОПОДАТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Володимир Павлович Матвієнко, Олена Борисівна Сивак
ФІНАНСОВІ КРИЗИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Захарович Мошенський
МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ PDF
Ярославна Ігорівна Мулик
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ PDF
Анна Олександрівна Пашніна
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Юріївна Ткачук
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ КОМПАНІЙ PDF (English)
O. V. Kharlamova
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ХЕДЖУВАННЯ ТОВАРНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ PDF
Андрій Олександрович Шуліко
ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Андрій Володимирович Янчев
ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ PDF
Надія Миколаївна Батіщева, Григорій Павлович Лукашук
СКЛАД ОБ’ЄКТІВ ТА РОЗВИТОК МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) В МУЗЕЙНИХ УСТАНОВАХ PDF
Олеся Володимирівна Коваленко