№ 1(31) (2015)

Зміст

Статті

СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВІ НАСЛІДКИ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Леся Олександрівна Атаманчук 3-13
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА ОЧІКУВАННЯ ІНВЕСТОРА ЗА РАХУНОК РЕЗЕРВІВ PDF
Галина Валеріївна Берляк 14-35
ЯКІСТЬ В АУДИТІ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ PDF
Валерій Петрович Бондар, Юлія Валеріївна Бондар 36-66
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Зеленіна 67-79
ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПИВОВАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Лариса Петрівна Гордієнко 80-92
ПЕРЕОЦІНКА ЯК СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Світлана Анатоліївна Гуненко 93-110
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ У ПРОЦЕСІ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В SPV PDF
Ольга Павлівна Дріга 111-129
БЮДЖЕТУВАННЯ КІНОВИРОБНИЦТВА ТА ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ PDF
Володимир Володимирович Жук 130-142
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Юріївна Закревська 143-155
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА PDF
Ірина Валеріївна Замула, Олена Яківна Левківська 156-165
ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ PDF (Русский)
Наталья Генриховна Кот 166-178
ОЦІНКА ФАКТОРИНГОВИХ РИЗИКІВ PDF
Василь Іванович Кузь 179-185
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФІСКОВАНИХ АКТИВІВ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Богдан Юрійович Кузьмінський 186-196
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ірина Романівна Поліщук 197-211
РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Любовь Віталіївна Лелявська 212-236
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Олексій Володимирович Лисенок 237-245
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ганна Сергіївна Майдуда 246-263
ОПОДАТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Володимир Павлович Матвієнко, Олена Борисівна Сивак 264-280
ФІНАНСОВІ КРИЗИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Захарович Мошенський 281-300
МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ PDF
Ярославна Ігорівна Мулик 301-324
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова 325-340
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ PDF
Анна Олександрівна Пашніна 341-350
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська 351-365
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Юріївна Ткачук 366-381
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ КОМПАНІЙ PDF (English)
O. V. Kharlamova 382-393
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ХЕДЖУВАННЯ ТОВАРНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ PDF
Андрій Олександрович Шуліко 394-409
ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Андрій Володимирович Янчев 410-423
ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ PDF
Надія Миколаївна Батіщева, Григорій Павлович Лукашук 424-441
СКЛАД ОБ’ЄКТІВ ТА РОЗВИТОК МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 442-469
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська 470-479
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ PDF
Олена Адамівна Лаговська 480-483
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) В МУЗЕЙНИХ УСТАНОВАХ PDF
Олеся Володимирівна Коваленко 484-497