DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-197-211

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

Сергій Федорович Легенчук, Ірина Романівна Поліщук

Анотація


Запропоновано елементи облікової політики щодо власного капіталу: порядок формування, збільшення та зменшення статутного капіталу, граничне співвідношення між статутним, додатковим і резервним капіталом, порядок переоцінки необоротних активів, порядок використання складових власного капіталу при викупі та розміщенні акцій власної емісії, порядок виплати дивідендів за простими та привілейованими акціями; формування та використання резервного капіталу з обов’язковим контролем за станом та накопиченням зарезервованих з певною метою грошових коштів, порядок створення та використання фондів розвитку, виробництва та матеріального стимулювання працівників, перевірка відповідності чинному законодавству статутного і резервного капіталу та достовірності власних джерел формування активів. Розроблено алгоритм коригування статутного капіталу, у зв’язку з невідповідністю вартості чистих активів, та додаткового капіталу, у разі невідповідності фактичного зносу необоротних активів даним фінансової звітності, для забезпечення безперервності діяльності акціонерного товариства і виконання майнових корпоративних прав акціонерів.


Ключові слова


власний капітал; структура власного капіталу; облікова політика; стратегія; додатковий капітал; резервний капітал; статутний капітал; чисті активи

Повний текст:

PDF

Посилання


Власний капітал за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Волошина О.В. Додатковий капітал машинобудівних підприємств: необхідність коригування та вплив на показники фінансового стану / О.В. Волошина // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту ім. М.Остроградського / Серія : Економічні науки. – 2013. – Вип. 3. – С. 9–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknek_2013_3_3.pdf.

Закон України «Про акціонерні товариства»: за станом на 26 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/402734/file/instruk.pdf.

Коваль Л.В. Резервний капітал як внутрішній страховий фонд підприємства: формування та облік / Л.В. Коваль // Економічні науки / Серія : Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 9 (2). – С. 193–198 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnem_2012_9(2)__30.pdf.

Регулярна інформація емітентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/42964/156/templ.

Слав’юк Р.А. Структурування власного капіталу підприємств України / Р.А. Слав’юк // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 123–131.

Цивільний кодекс України: за станом на 01 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Цюцяк І.Л. Вплив переоцінки об’єктів необоротних й оборотних активів на складові власного капіталу: обліковий аспект / І.Л. Цюцяк // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 4 (62). – С. 253–255.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.