DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-111-129

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ У ПРОЦЕСІ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В SPV

Ольга Павлівна Дріга

Анотація


Невід’ємним елементом сек’юритизаційного механізму в його класичній формі є компанії спеціального призначення (SPV), які забезпечують відокремлення сек’юритизованих активів від ризиків компанії-оригінатора, тим самим забезпечуючи інвестиційний рейтинг для цінних паперів, забезпечених зазначеними активами.

Розглянуто особливості функціонування SPV та виокремлено вимоги до її структурування. Автором обґрунтовано необхідність застосування у діяльності SPV бухгалтерського аутсорсингу та запропоновано порядок вибору зовнішнього суб’єкта ведення бухгалтерського обліку з урахуванням розроблених груп критеріїв (кількісних та якісних). Також у статті окреслено три основні етапи застосування бухгалтерського аутсорсингу в діяльності SPV (підготовчий; безпосереднє ведення бухгалтерського обліку; звітно-контрольний). Крім того, доведено потребу інформаційної інтеграції системи управління та бухгалтерського обліку, що вимагає тісної співпраці зовнішнього виконавця (бухгалтерської компанії) з компанією, яка здійснює управління діяльністю SPV.


Ключові слова


сек’юритизація; класична сек’юритизація; компанія спеціального призначення; оригінатор; аутсорсинг; бухгалтерський аутсорсинг; організація бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєліков О. Аутсорсинг як делегування функцій управління / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2007. – № 7. – С. 23–25.

Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов – инновационная техника финансирования банков / Х.П. Бэр ; пер. с нем. Ю.М. Алексеев, О.М. Иванов. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 624 c.

Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій ; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О.Зозульов, О.Микало // Економіка України. – 2009. – 20 с.

Крикунова Д. Аутсорсинг в сфере рекламы / Д.Крикунова // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 3 (127). – С. 36–39.

Кузьминский А.Н. Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности / А.Н. Кузьминский, В.В. Сопко. – К. : Вища школа, 1986. – 256 с.

Лопатина Д.А. Секьюритизация как инструмент финансирования в международном обороте: частноправовые аспекты / Д.А. Лопатина // Право и политика. – 2009. – № 6. – С. 1290–1298.

Мазур О. Новые тенденции в структурировании сделок секьюритизации: анализ успешных юридических моделей и ожидаемые изменения в правовом регулировании / О.Мазур //Деловой завтрак для эмитентов: «Новации реформы листинга и иные новеллы законодательства о рынке ценных бумаг», 20 марта 2014 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.bakermckenzie.com.

Рыжов А. Организация и структурирование сделок секьюритизации: роль независимого финансового консультанта / А.Рыжов // Энциклопедия российской секьюритизации. – 2008. – С. 277–284.

Сайфиева С.Н. Аутсорсинг в свете экономической теории / С.Н. Сайфиева, М.А. Быкадоров //Вестник Государственного университета управления. – 2007. – № 3 (3). – С. 175–180.

Селивановский А. На пути к SPV / А.Селивановский // Рынок ценных бумаг. – 2007. – № 11. – С. 29–33.

Скакун Л.С. Бухгалтерський облік на договірних умовах: сутність та передумови ведення / Л.С. Скакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. / Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Вип. 3 (12). – Житомир : ЖДТУ, 2008. – С. 407–418.

Cкакун Л.С. Процес вибору зовнішнього суб’єкта ведення бухгалтерського обліку / Л.С. Скакун // Зб. наук. пр. / Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 251 : в 6 томах. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. ІІ. – С. 478–486.

Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов : учеб. пособие / А.О. Солдатова. – М. : Высшая школа экономики, 2013. – 608 с.

Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник / В.Сопко, В.Завгородній. – К. : КНЕУ, 2000. – 260 с.

Ткаченко Н. Сек’юритизація фінансових активів: особливості використання в банках / Н.Ткаченко, Д.Чеховський // Вісник НБУ. – 2014. – С. 54–60.

Чубук Л.П. Механізм сек’юритизації та його роль для підвищення конкурентоспроможності фінансових інститутів / Л.П. Чубук // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К. : ВПЦ «Київський університет». – 2009. – № 18. – С. 324–332.

Шишханов М.О. Управленческий консалтинг : словарь-справочник / М.О. Шишханов. – М. : Анкил, 2006. – 896 с.

Davies J. The financial jungle: a guide to credit derivatives / J.Davies, J.Hewer, Ph.Rivett. – Pricewaterhouse Coopers : London, 2001.

Morse H. Reference Checking in Seven Easy Steps / H.Morse // Outsourcing Journal. – 2001. – September. – S. 1–8.

Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości / Praca zbiorowa pod red. nauk. Kseni Czubakowskiej. – Warszawa : PWE, 2007. – 268 s.

Oleski J. Strategije outsourcingu informacyjnego w sektorze publicznym / J.Oleski. – Katowice, 2005.

Schwarcz S.L. The Alchemy of Asset Securitization / S.L. Schwarcz // Stanford Journal of Law Business and Finance, 1994. – № 1. – Vol. 1. – P. 133–154.

Sharpe M. Outsourcig organizational competitiveness and work / M.Sharpe // Journal of Labour Research. – 1997. – № 4. – S. 545–549.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.