DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-67-79

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ

Ірина Миколаївна Вигівська, Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Зеленіна

Анотація


Здійснено ідентифікацію підприємницьких ризиків за видами господарської діяльності підприємства, уточнено методи управління підприємницькими ризиками суб’єкта господарювання (внутрішні та зовнішні), обґрунтовано необхідність розкриття у бухгалтерській звітності даних про ризики у вигляді, що забезпечить високий ступінь прозорості та достовірності бухгалтерської інформації для підвищення прогнозності та забезпечення ефективності системи ризик-менеджменту. Досліджено теоретико-методичні аспекти економічного аналізу підприємницького ризику в частині оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (визначено інформаційне забезпечення, порядок проведення аналізу та склад аналітичних показників, запропоновано модель оцінки ризику ліквідності балансу та модель оцінки ризику фінансової стійкості з використанням абсолютних показників). Розроблені пропозиції дозволяють у подальших дослідженнях удосконалити методичні підходи до облікового відображення заходів мінімізації негативних наслідків ризиків та формування інформаційного забезпечення аналізу підприємницьких ризиків.


Ключові слова


підприємницький ризик; облік; аналіз; ліквідність; фінансова стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Ризики як фактор фінансової небезпеки: сутність та можливості контролю / С.В. Бардаш // Всеукраїнська конференція «Фінансова безпека аграрного бізнесу» : тези виступів (23–24 верес. 2014 р., м. Житомир). – С. 9–11.

Боримська К.П. Стандарти управління ризиками в посиленні обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством / К.П. Боримська // Економічні науки / Cерія : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__12.pdf.

Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Дмитриев И.А. Учет уровня риска при планировании деятельности автотранспортного предприятия / И.А. Дмитриев, Е.Н. Шершенюк // Економіка транспорту і зв’язку. – 2012. – № 3. – С. 133–136.

Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти : монографія / за ред. д.е.н., проф. З.В. Гуцайлюка. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 200 с.

Кравченко В.А. Виявлення та опис підприємницьких ризиків: практичний алгоритм для українського бізнесу / В.А. Кравченко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2008. – № 1 (3). – С. 63–70.

Мостенська Т.Л. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства / Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2010. – № 3. – С. 72–79.

Панченко І.А. Роль бухгалтерського обліку в системі ризик-орієнтованого управління / І.А. Панченко // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2012. № 3 (61). С. 138–141.

Пожуєва Т.О. Виробничий ризик як складова сучасного підприємництва / Т.О. Пожуєва // Вестник нац. тех. ун-та «ХПИ» Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2011. № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.kpi.kharkov.ua/ BrowseByAuthorHtml/16632.

Скопенко Н.С. Аналіз факторів господарського ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами хлібопекарської галузі / Н.С. Скопенко, Т.В. Рибачук-Ярова // Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. – 2009. – № 29. – С. 97–100.

Фесюк М.О. Аналіз фінансових ризиків в системі стратегічного управління підприємством / М.О. Фесюк, В.Л. Фесюк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. ; відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 652 с.

Шалынин В.Д. Обоснование необходимости учета рисков при оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности / В.Д. Шалынин // Вестник Саратовского гос. тех. ун-та. – 2008. – № 4. – Т. 1. – С. 24–30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.