DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-382-393

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ КОМПАНІЙ

O. V. Kharlamova

Анотація


Актуальність дослідження облікової концепції справедливої вартості та її імплементації в облікову практику компаній визначається вимогами її застосування більш ніж половиною з чинних Міжнародних стандартів фінансової звітності. Предметом дослідження є облікова концепція справедливої вартості.

Мета дослідження полягає у проведенні контекстного аналізу облікової концепції справедливої вартості, узагальненні випадків її застосування і розробці рекомендацій щодо її імплементації в облікову практику компаній.

Методи. Як інструменти дослідження були використані контекстний аналіз, узагальнення і систематизація, порівняльний аналіз, сценарний підхід, метод класифікації та ієрархії.

Результати. Результатами дослідження є узагальнення випадків застосування концепції справедливої вартості в обліковій практиці компаній, концептуальною основою фінансової звітності яких є МСФЗ, обґрунтування тези про те, що основний лейтмотив застосування концепції справедливої вартості полягає в її «звільненні» від «специфічності» компанії, конкретизація методів визначення справедливої вартості в межах кожного з дозволених підходів до її визначення, розроблений алгоритм дій при застосуванні концепції справедливої вартості в обліковій практиці.

Перспективи. Нові положення  МСФЗ 13 потребують, насамперед, перегляду ринків для виявлення основних (або найбільш вигідних), аналізу найкращого і найбільш ефективного способу використання нефінансових активів, вибору найбільш релевантних вихідних даних і методів оцінки в межах ринкового, дохідного та витратного підходів, розширення переліку розкриттів у Примітках до фінансової звітності.


Ключові слова


справедлива вартість; МСФЗ; фінансова звітність; бухгалтерські процедури; вимірювання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Горбачева А.И. Справедливая стоимость активов предприятия / А.И. Горбачева. – Минск :Белорусский НТУ, 2009. – 92 с.

Керимов В.Ф. Оценка по справедливой стоимости в системе МСФО: понятие и обзор применения / В.Ф. Керимов // Вестник ОГУ. – 2006. – № 10. – С. 298–303.

Кияткин А.С. Теоретические предпосылки возникновения справедливой стоимости / А.С. Кияткин // Вектор науки ТГУ. – 2010. – С. 49–55.

Соловьева О.В. Оценка элементов финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности / О.В. Соловьева // Аудит и финансовый анализ. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auditfin.com/fin/2008/6/Soloveva /Soloveva%20.pdf.

Цветкова Н.М. Развитие бухгалтерского учета в условиях применения МСФО / Н.М. Цветкова // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю : збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції. – Житомир :ЖДТУ, 2013. – С. 102–104.

David Cairnsa IFRS fair value measurement and accounting policy choice in the United Kingdom and Australia / David Cairnsa, Dianne Massoudib, Ross Taplinc, Ann Tarcab // Volume 43, Issue 1. – 2011. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу :http://www.sciencedirect.com/science/article /pii/S0890838910001125.

IFRS 13 «Fair Value Measurement» // eIFRS Professional. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ bnstandards/en/2015/ifrs13.pdf.

Jim W. Deitrick The Global Expansion of IFRS and Fair Value Measures / Jim W. Deitrick // Hitachi Research Institute Journal. – Japan, 2010. – Р. 34–41.

Michael J. Mard Valuation for Financial Reporting: Fair Value, Business Combinations, Intangible Assets, Goodwill and Impairment Analysis / Michael J. Mard, James R. Hitchner, Steven D. Hyden. – Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2010. – 280 р. – (3rd Edition).

Novoa Alicia Procyclicality and Fair Value Accounting / Novoa, Alicia, Scarlata, Jodi G., Sole, Juan // International Monetary Fund. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/ 2009/wp0939.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.