DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-93-110

ПЕРЕОЦІНКА ЯК СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Світлана Анатоліївна Гуненко

Анотація


Переоцінка основних засобів являє собою приведення вартості, за якою вони відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності, до вартості, за якою аналогічні основні засоби продають на ринку, тобто за ринковою вартістю. Визначено основний недолік, який є в методиці переоцінки основних засобів, до якого належить відсутність визначення і розрахунку справедливої вартості в законодавстві, яка є одним із важливих показників розрахунку індексу переоцінки в бухгалтерському обліку. Встановлено, що для визначення справедливої вартості потрібно залучати суб’єкта оціночної діяльності, який може дооцінити основні засоби так, як буде вигідно керівнику підприємства, що є неправильним і неправомірним, а також порушить принцип обачності.  

Розроблено алгоритм переоцінки на підприємствах із залученням суб’єкта оціночної діяльності. Встановлено, що під час проведення переоцінки існує ряд переваг та недоліків, які потрібно враховувати під час прийняття рішення про проведення переоцінки на підприємстві.


Ключові слова


оцінка; переоцінка; справедлива вартість; основні засоби; вартість підприємства; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Гульпенко К.В. Влияние переоценки основных средств на финансовые показатели транспортной организации / К.В. Гульпенко // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4. – С. 362–367.

Загородній А.Г. Облік і аудит : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів : «Центр Європи», 2002. – 671 с.

История переоценки основних фондов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/2d5ddd8040dccc35be7aff367ccd0f13/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf.

Корягін М.В. Методика відображення активів і зобов’язань в бухгалтерському обліку / М.В. Корягін // Зб. наук. пр. ВНАУ. – 2013. – № 3 (80). – С. 140–149.

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л.Г. Ловінська. – К. : КНЕУ, 2006. – 253 с.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293623.

Мишкова М.П. Влияние переоценки на финансовые результаты деятельности организации / М.П. Мишкова, С.Ф. Куган // Вестник Брестского государственного технического университета / Серия : Экономика. – 2012. – № 3. – С. 70–72.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014.

Мороз Ю.Ю. Обліково-інформаційна система моніторингу економічного потенціалу підприємства : монографія / Ю.Ю. Мороз. – Житомир : ПП «Рута», 2011. – 352 с.

Економічний енциклопедичний словник : У 2 т / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – Т. 2. – 568 с.

Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

Озеран А.В. Переоцінка основних засобів підприємств житлово-комунального господарства та її вплив на достовірність фінансової звітності / А.В. Озеран, Н.М. Озеран // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 144–152.

Офіційний сайт Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.stockmarket.gov.ua.

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л.Пачоли; пер. с итал. – Мн.: Ред. журн. «Финансы, учет, аудит», 1995.–160 с.

Підлисецький Г.М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення / Г.М. Підлисецький, М.М. Могилова // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 41–47.

Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

Процедура переоцінки основних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confininvest.com.ua/pereocinka_osnovnyh_sasobiv2.html.

Річний звіт Національного банку України за 2010, 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим досьупу : http://www.bank.gov.ua.

Рорат В. Переоцінка та індексація ОЗ / В.Рорат // Дебет-Кредит. – 2013. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9607-2013.epub/navPoint-9.

Россоха Е.В. Управление стоимостью основных средств на предприятиях Республики Беларусь /Е.В. Россоха, Н.Г. Синяк // Земля Беларуси. – 2008. – № 4. – С. 35–39.

Россоха Е.В. Оценка стоимости основных фондов в управлении предприятием / Е.В. Россоха // Труды БГТУ / Серия VII : Экономика и управление. – Мн. : БГТУ, 2006. – Вып. XIV. – С. 307–310.

Рудановский А.П. Анализ баланса / А.П. Рудановский. – М., 1926.

Серпенінова Ю.С. Порядок проведення переоцінки основних засобів та відображення її результатів в обліку / Ю.С. Серпенінова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю, аналізу. – 2013. – Вип. 3 (27). – С. 335–342.

Синяк Н.Г. Оценка имущества отрасли : учеб. пособие / Н.Г. Синяк. – Мн. : БГТУ, 2006. – 140 с.

Супрунова І.В. Переоцінка основних засобів як інструмент зміни вартості активів підприємства / І.В. Супрунова // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 3 (57). – С. 171–174.

Ткаченко А.С. Переоценка основных средств как инструмент законного сокращения налоговых отчислений / А.С. Ткаченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – 2007. – № 01 (025). – С. 89–97.

Тришин В.Н. Задача выбора способов начисления амортизационных отчислений для промышленных предприятий / В.Н. Тришин // Вопросы оценки. – 1998. – № 2. – С. 16–33.

Фетенок-Ткачук А.О. Деякі питання переоцінки основних засобів / А.О. Фетенок-Ткачук, І.В. Тверда // Науковий вісник Буковинського держ. фінансово-екон. ун-ту / Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 26. – С. 389–395 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2014_26_50.pdf.

Цюцяк І.Л. Вплив переоцінки об’єктів необоротних і оборотних активів на складові власного капіталу: обліковий аспект / І.Л. Цюцяк // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – С. 252–255.

Цюцяк І.Л. Сучасний стан та удосконалення порядку облікового капіталу в дооцінках / І.Л. Цюцяк // Облік і фінанси. – 2014. – № 1 (63). – С. 64–70.

Penman H. Accounting for Value / Stephen H. Penman // Columbia university Press, 2011. – 244 p.

Penman H. Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus? / Stephen H. Penman [Electronic resource]. – Access mode : http://www.jps-dir.com/forum/uploads/12611/financial_reporting_quality_fair_value.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.