DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-301-324

МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Ярославна Ігорівна Мулик

Анотація


Розглянуто порогові значення показників фінансового стану для молокопереробних підприємств України. Розроблено механізм визначення рівня фінансової безпеки підприємств молокопереробної галузі України за окремим показником фінансового стану даних підприємств у розрізі ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості. Розраховано рівень фінансової безпеки підприємств молокопереробної галузі України на основі ідентифікації показників фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності з рівнем безпеки досліджуваних підприємств.


Ключові слова


фінансова безпека; порогові значення; молокопереробні підприємства; ліквідність; ділова активність; фінансова стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Чібісова І.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / І.В. Чібісова, Є.М. Івашина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_31/Chibis.pdf.

Козак Л.С. Концептуальні та методичні засади формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства / Л.С. Козак, І.В. Багровецька // Економіка і управління. – 2008. – № 13. – С. 97–101.

Васюренко В.О. Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства / В.О. Васюренко, Н.В.Синюгіна // Економіка розвитку. – 2012. – № 3 (63). – С. 60–64.

Судакова О.І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства / О.І. Судакова // Економічний простір. – 2008. – № 9. – С. 140–148.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр ; Эльга, 2006. – 776 с.

Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К.С. Горячева // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65–67.

Пономаренко О.Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств / О.Е. Пономаренко // Економіка розвитку. – 2010. – № 1 (53) – С. 77–80.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін. ; за ред. В.М. Гейця. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.

Концепція фінансової безпеки України (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ufin.com.ua.

Фінансова безпека підприємства : навч. посібник / Т.Б. Кузенко, Л.С. Мартюшева, О.В. Грачов та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 300 с.

Миколайчук А.Б. Організація фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах SADT / А.Б. Миколайчук // Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.

Журавка О.С. Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства / О.С. Журавка, Є.К. Бондаренко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 234–237.

Бердар М. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва / М.Бердар // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка / Економіка. – 2011. – № 124/125. – С. 73–76.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.

Ареф’єва О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 98–103.

Ицкович Б.Ф. Финансовая безопасность как средство совершенствования финансово-кредитного механизма в современных условиях / Б.Ф. Ицкович. – Екатеринбург : Амега, 2008. – 143 с.

Кракос Ю.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 1 (1). – С. 86–97.

Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий / Р.С. Папехин. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2007. – 16 с.

Гукова A.B. Роль финансовой безопасности предприятия в системе его экономической безопасности / A.B. Гукова, И.Д. Аникина // Образование и общество. – 2006. – № 3. – С. 98–102.

Кириченко О.А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах кризи / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 10. – С. 22–26.

Куцик В.І. Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління: проблеми забезпечення / В.І. Куцик, А.І. Бартиш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4 – С. 250–255.

Лаврова Ю.В. Фінансова безпека підприємства: класифікація загроз / Ю.Лаврова // Економічний аналіз. – 2011. – № 9. – Ч. 2. – С. 274–277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/ 2011_9_2/pdf/lavrova.PDF.

Кудрицька Ж.В. Cистема управління фінансовою безпекою підприємства / Ж.В. Кудрицька // Ефективна економіка. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

Сорокіна О.М. Зміст дефініції «фінансова безпека» / О.М. Сорокіна // Торгівля і ринок України – 2009. – Вип. 28. – Т. 3. – С. 270–274.

Куркін М.В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємства : навч. посібник / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров, Д.В. Назаренко. – Х. : ФОП Павленко О.Г. ; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 300 с.

Барановський О.І. Фінансова безпека держави / О.І. Барановський // Фінанси України. – 1996. – № 11. – С. 19–34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.