DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-341-350

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

Анна Олександрівна Пашніна

Анотація


Для ефективної організації облікового процесу на підприємстві необхідно чітко розуміти та оптимально застосовувати альтернативні методи обліку, способи технічної обробки та передачі облікової інформації. Правильна, раціональна побудова облікової політики – основа ефективної організації обліку в цілому.

Досліджено сутність понять «організація бухгалтерського обліку» та «облікова політика» з урахуванням трактувань вітчизняних науковців, міжнародної облікової практики. Проаналізовано особливості організації облікового процесу з точки зору основних складових, таких як: методична, технічна, організаційна.

Виділено основні проблеми, що виникають при побудові ефективної облікової політики, а також визначено фактори впливу на макро- та макрорівні на етапах формування облікової політики підприємства.


Ключові слова


облікова політика; організація бухгалтерського обліку; наказ про облікову політику; обліковий процес; етапи облікового процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40.

Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві :курс лекцій / В.А. Дерій. – Тернопіль : Джура, 2003. – 92 с.

Карпушенко М.Ю. Організація обліку :навч. посібник / М.Ю. Карпушенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 239 с.

Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку :підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.

Кужельний М.В. Організація обліку : підручник / М.В. Кужельний, С.О. Левицька. – К. :Центр навч. л-ри, 2010. – 352 с.

Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні :монографія / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк. – К., 2006. – 237 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К. :Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

Організація бухгалтерського обліку :навч. посібник / за ред. В.С. Леня. – К. :Центр навч. л-ри, 2006. – 696 с.

Організація бухгалтерського обліку. : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 592 с.

Пушкар М.С. Облікова політика і звітність : навч. посібник / М.С. Пушкар. – Тернопіль :Карт-бланш, 2003. – 141 с.

Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах :навч. посібник / С.В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2004. – 380 с.

Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу :підручник / В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2004. – 412 с.

Воронова Е.Ю. Неоинституциональный анализ учетного процесса :монография / Е.Ю. Воронова. – М. :МГИМО-Университет, 2010.–230 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.