DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-246-263

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ганна Сергіївна Майдуда

Анотація


Проаналізовано роль і значення управлінського обліку в системі управління підприємством. Встановлено, що управлінський облік є ефективним інструментом управління в ринкових умовах господарювання. Досліджено необхідність побудови системи управлінського обліку з метою інформаційного забезпечення механізму управління витратами на відтворення виробничої потужності основних засобів на підприємстві. Визначено, що бюджетування витрат на відтворення основних засобів є одним з ефективних напрямків системи управління сільськогосподарськими підприємствами на мікрорівні. На основі проведеного дослідження сформовано різні види бюджетів щодо формування системи відтворення основних засобів та обгрунтовано доцільність їх застосування, оскільки бюджетування у системі відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств сприяє росту ефективності використання основних засобів та оптимізації структури витрат на їх відтворення, що може забезпечити зростання ефективності діяльності підприємства.


Ключові слова


управлінський облік; просте та розширене відтворення основних засобів; бюджетування; бюджет

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушків Б.М. Основи менеджменту : підручник / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Львів : Світ, 1995. – 295 с.

Бондаренко Н. Основні фонди: облік та оподаткування / Н.Бондаренко, Н.Власьк // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 16 (588). – С. 3–4.

Герасименко Ш.М. Про методи обліку витрат в умовах ринку / Ш.М. Герасименко // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. Дон-ГАУ, 2001. – С. 126–132.

Губарик О.М. Модифікація методології обліку витрат і калькулювання собівартості нових (інноваційних) продуктів / О.М. Губарик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20101008/2_gubar.htm.

Аспекти управлінського обліку експлуатації основних засобів / О.Г. Красота, В.І. Гринь, О.М. Кравець, Т.Пономаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files /nppdaa/2010/01/105.pdf.

Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2006. – 352 с.

Мельник О.Г. Класифікація та призначення бюджетів підприємства / О.Г. Мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua.

Оваденко В.О. Підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих фондів підприємства (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / В.О. Оваденко ; Київський нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 19 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» ; затв. наказом Мін-ва фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www//zakon.rada.gov.ua.

Славников Д.В. Тarget costing как метод целевого стратегического управления затратами / Д.В. Славников [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: //www.mevriz.ru/articles/2005/6/3939.html.

Турій О.В. Бюджетне планування / О.В. Турій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9666/1/90.pdf.

Цал-Цалко Ю.С. Управлінський облік : підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Н.І. Цегельник. – Житомир : ПП «Рута», 2015. – 632 с.

Фольмут Х.Й. Инструменты контролинга от А до Я / Х.Й. Фольмут ; пер. с нидер. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 389 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.