DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-394-409

МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ХЕДЖУВАННЯ ТОВАРНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ

Андрій Олександрович Шуліко

Анотація


Автор розглядає проблеми та пропонує шляхи удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій хеджування товарними деривативами. Актуальність даної теми зумовлена тим, що за сучасних умов економіко-правового розвитку України необхідне подальше вдосконалення методики бухгалтерського обліку, а особливо такої невисвітленої її частини, як облік операцій хеджування товарними деривативами. Методологією дослідження є вивчення й узагальнення методів обліку операцій з товарними деривативами за національними та міжнародними стандартами. Основним результатом дослідження є пропозиції щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій хеджування товарними деривативами.


Ключові слова


товарний дериватив; методика обліку; фінансовий інструмент; хеджування

Повний текст:

PDF

Посилання


Дараган В. Игра на бирже / В.Дараган. – М. :УРСС, 1997. – 232 с.

Здреник В.С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / В.С. Здреник ;ЖДТУ. –Ж., 2010. – 23 с.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Маршалл Д.Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям :для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Д.Ф. Маршалл, В.К. Бансал. – М. : Инфра-М, 1998. – 784 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Шуліко А.О. Облік товарних деривативів / А.О. Шуліко // Вісник Ужгородського національного університету / Серія : Економіка. – 2003. – Вип. 13. –С. 186–191.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.