DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-442-469

СКЛАД ОБ’ЄКТІВ ТА РОЗВИТОК МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Димитрій Олександрович Грицишен

Анотація


Обґрунтовано необхідність розглядати господарську діяльність промислового підприємства як соціально-еколого-економічну систему, що дозволяє комплексно підійти до управління економіко-екологічної безпеки. Виділено та структуровано об’єкти бухгалтерського обліку економіко-екологічної безпеки для управління економіко-екологічною безпекою промислового підприємства. Визначено систему об’єктів бухгалтерського обліку та ідентифіковано пріоритетні об’єкти бухгалтерського обліку екологічного характеру, які відповідають запропонованим факторам та визначають стан економіко-екологічної безпеки: відходи та операції поводження з ними й економіко-екологічні наслідки надзвичайних ситуацій (запропоновано фактори їх визначення), в розрізі яких запропоновано напрями трансформації елементів методу. Обґрунтовано склад нових завдань бухгалтерського обліку господарської діяльності промислових підприємств, виходячи з визначених пріоритетних об’єктів екологічного характеру та напрямів трансформації елементів методу.


Ключові слова


соціально-еколого-економічна система; об’єкти бухгалтерського обліку; безпека; надзвичайні ситуації; методи бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Беренда Н.І. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахуванням світового досвіду /Н.І. Беренда, Н.В. Остапенко [Електронний ресурс].–Режим доступу:http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6439/1/2..pdf.

Борисова М.С. Организация учета и анализа природоохранных мероприятий (на примере Республики Саха (Якутия)) : автореф. дис.. … канд. экон. наук : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / М.С. Борисова. – СПб. – Пушкин, 2003. – 20 с.

Гарманов А.В. Организация экономического экологического анализа хозяйствующего субъекта : дис. … канд. экон. наук : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / А.В. Гарманов. – Воронеж. – 2011. –150 с.

Елкина Л.Г. Управление развитием эколого-экономической системы: теория и практика / Л.Г. Елкина. – М. :Палеотип, 2009. – 200 с.

Євдокимов В.В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / В.В. Євдокимов ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2005. – 20 с.

Жук В.М. Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … докт. екон. наук : спеціальність: 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / В.М. Жук. – К., 2010. – 40 с.

Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія :автореф. дис. … докт. екон. наук : спеціальність: 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності) / І.В. Замула. – Житомир, – 2010. – 40 с.

Ильичева Е.В. Экологический учет в условиях реализации политики экологической сбалансированности : автореф. … докт. экон. наук :специальность : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Ильичева Елена Вячеславовна. – Орел, 2010. – 48 с.

Кантаєва О.В. Місце бухгалтерського обліку в системі управління соціальною відповідальністю бізнесу / О.В. Кантаєва, О.В. Кузнєцова // Вісник ЖДТУ / Серія :Економічні науки, 2012. – № 4 (62). – С. 103–106.

Коблянська О.І. Актуальні аспекти обліку екологічних зобов’язань / О.І. Коблянська // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2014. – № 2 (20). – С. 212–214.

Козельская С.В. Формирование и развитие методического обеспечения учета и анализа экологических затрат хозяйствующего субъекта :автореф. дис. … канд. экон. наук : специальность: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / С.В. Козельская. – Саратов, 2012. – 19 с.

Кулій-Дем’янюк Ю.В. Бухгалтерський облік в системі управління стійким розвитком / Ю.В. Кулій-Дем’янюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Вип. 3 (21). – Ч 2. – 2011. – С. 149–159.

Лаговська О.А. Розвиток бухгалтерського обліку та аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія, методологія, організація :автореф. дис. … докт. екон. наук :спеціальність: 09.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.А. Лаговська. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 40 с.

Майданевич П.М. Екологічний облік як інформаційний інструмент управління сільськогосподарською діяльністю підприємства / П.М. Майданевич // Економічні науки / Cерія : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__46.pdf.

Мункуев А.А. Развитие методов эколого-экономического обоснования управленческих решений на предприятии : автореф. дис. … канд. экон. наук : специальность: 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования)» / А.А. Мункуев. – М., – 2005. – 22 с.

Пелиньо Л.М. Значення лісів та проблеми обліку лісових ресурсів в Україні / Л.М. Пелиньо // Наук. вісник НЛТУУ :зб. наук.-техн. праць. – Львів :НЛТУУ, 2006. – С. 145–149.

Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація :автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / О.М. Петрук ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2006. – 32 с.

Попов Л.А. Развитие бухгалтерского учета и отчетности в коммерческих организациях в условиях устойчивого развития экономики : автореф. дис. … докт. экон. наук : специальность: 08.00.12 «Бухгалтерский учет и статистика» / Л.А. Попов. – Ростов н/Д, – 2015. – 25 с.

Пшеничный В.А. Учетно-аналитическое обеспечение экологического менеджмента предприятий газовой отрасли : автореф. дис. … канд. экон. наук :специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Пшеничный Владимир Анатольевич. – Ставрополь. – 2012. – 20 с.

Рубанова Н.Н. Экологический учет на предприятиях промышленности строительных материалов :автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Н.Н. Рубанова. – Орел, 2005. – 18 с.

Фостолович В.А. Екологічний облік як елемент інноваційного підходу еколого-економічної системи управління сільськогосподарських підприємств / В.А. Фостолович, М.В. Агапова // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 141–144.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.