№ 1(19) (2011)

Зміст

Статті

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ТА СОЦІАЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ “ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ” PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 6-25
ПЕДАГОГИКА: АВТОРИТЕТ ПЕДАГОГА PDF
Гаяне Рафиковна Амирян 26-31
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Микита Олександрович Бєлоусов 32-42
НАРИСИ ПРОБЛЕМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 43-54
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ, ТА ЙОГО ОБЛІК PDF
Андрій Петрович Бобяк 55-58
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРІВ І ТУРАГЕНТІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Жанетта Анатоліївна Богданова 59-64
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ВИДІВ PDF
Андрій Анатолійович Болух 65-75
ДО ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Катерина Павлівна Боримська 76-89
МОНІТОРИНГ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Віктор Тарасович Венцель 90-94
ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 95-97
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І. В. Ганза 98-103
ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Олена Миколаївна Глущук 104-109
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ТУРИЗМА PDF
Р. Гопенене, Чесловас Христаускас 110-116
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ЗВІТНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 117-125
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткина 126-131
СОЦІАЛЬНЕ ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Анатолій Петрович Дикий, Димитрій Олександрович Грицишен 132-141
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Миколайович Діділовський 142-146
“ЗАТРАТЫ” И “РАСХОДЫ” КАК КАТЕГОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF
Татьяна Викторовна Еременко 147-153
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З МАЙНОМ, ЩО НЕ НАЛЕЖИТЬ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПРАВАХ ВЛАСНОСТІ PDF
І. В. Заєць 154-159
ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХСТАВОЧНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА PDF
Виктория Васильевна Зазерская 160-165
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Валентина Олександрівна Іваненко 166-173
КАТЕГОРІЯ “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ” ТА ЇЇ МІСЦЕ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Вікторівна Затока 174-177
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Світлана Іванівна Здан (Мельник) 178-183
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 184-193
РОЗВИТОК СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРУ PDF (English)
Аnna Zysnarska 194-200
МІСЦЕ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТЕОРІЇ PDF
Андрій Олександрович Золковер 201-206
СУЩНОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ: ПРАВОВОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ PDF
Марина Станиславовна Кобилянская 207-215
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛАРУСИ PDF
Сергей Леонидович Коротаев 216-225
СИСТЕМНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В РОЗРІЗІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська 226-233
ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТОРІНКАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Альона Василівна Лисюк 234-240
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Миколайович Майданевич 241-244
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ: КРИЗА 1873 РОКУ, ЇЇ ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ І НАСЛІДКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський 245-253
ВПЛИВ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ НА СТАН ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ PDF
Л. Г. Олейнікова 254-262
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДСИСТЕМ ОБЛІКУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ УМОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Віктор Валерійович Євдокимов 263-279
ЗМІНИ ВАРТОСТЕЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк 280-287
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ PDF
Константин Викторович Павлов 288-296
СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Іванівна Петренко 297-300
EMPIRYCZNY TEST MODELU GODZIWEGO WYNAGRODZENIA PDF
Jerzy Renkas 301-310
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
Ірина Василівна Саух 311-319
ПІДПИСАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ АУТСОРСИНГУ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Людмила Степанівна Скакун 320-327
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ PDF
Юлия Николаевна Слапик 328-338
ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ PDF
Валентин Васильович Смиричинський, Василь Степанович Здреник 339-345
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ PDF
Л. О. Соловйова, О. Г. Череп 346-348
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Володимирівна Титаренко 349-353
АНТИКРИЗИСНЫЙ КОМПОНЕНТ ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Марко Любомиров Тимчев 354-361
СИСТЕМА ЗА БАЛАНСИРАН БИЗНЕС АНАЛИЗ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (ФИРМАТА) PDF
Марко Любомиров Тимчев 362-369
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИЗИСОВ В МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ PDF
Марко Любомиров Тимчев, Наталия Логинова 370-374
ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ PDF
Александр Николаевич Тридед, Ирина Петровна Дзебко 375-382
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ PDF
Владимир Анатольевич Хмельницкий 383-392
ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Дмитро Михайлович Чирка 393-400
НОВІ ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ РОЗВИТОК PDF
Марія Михайлівна Шигун 401-410
ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 411-423
ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫБОРА РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF
Вера Ивановна Юрчик 424-436
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Борис Олегович Язлюк, Василь Степанович Здреник 437-448