№ 1 (19) (2011)

Зміст

Статті

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ТА СОЦІАЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ “ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ” PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
ПЕДАГОГИКА: АВТОРИТЕТ ПЕДАГОГА PDF
Гаяне Рафиковна Амирян
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Микита Олександрович Бєлоусов
НАРИСИ ПРОБЛЕМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ, ТА ЙОГО ОБЛІК PDF
Андрій Петрович Бобяк
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРІВ І ТУРАГЕНТІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Жанетта Анатоліївна Богданова
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ВИДІВ PDF
Андрій Анатолійович Болух
ДО ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Катерина Павлівна Боримська
МОНІТОРИНГ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Віктор Тарасович Венцель
ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І. В. Ганза
ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Олена Миколаївна Глущук
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ТУРИЗМА PDF
Р. Гопенене, Чесловас Христаускас
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ЗВІТНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткина
СОЦІАЛЬНЕ ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Анатолій Петрович Дикий, Димитрій Олександрович Грицишен
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Миколайович Діділовський
“ЗАТРАТЫ” И “РАСХОДЫ” КАК КАТЕГОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF
Татьяна Викторовна Еременко
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З МАЙНОМ, ЩО НЕ НАЛЕЖИТЬ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПРАВАХ ВЛАСНОСТІ PDF
І. В. Заєць
ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХСТАВОЧНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА PDF
Виктория Васильевна Зазерская
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Валентина Олександрівна Іваненко
КАТЕГОРІЯ “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ” ТА ЇЇ МІСЦЕ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Вікторівна Затока
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Світлана Іванівна Здан (Мельник)
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
РОЗВИТОК СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРУ PDF (English)
Аnna Zysnarska
МІСЦЕ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТЕОРІЇ PDF
Андрій Олександрович Золковер
СУЩНОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ: ПРАВОВОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ PDF
Марина Станиславовна Кобилянская
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛАРУСИ PDF
Сергей Леонидович Коротаев
СИСТЕМНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В РОЗРІЗІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТОРІНКАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Альона Василівна Лисюк
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Миколайович Майданевич
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ: КРИЗА 1873 РОКУ, ЇЇ ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ І НАСЛІДКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ВПЛИВ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ НА СТАН ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ PDF
Л. Г. Олейнікова
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДСИСТЕМ ОБЛІКУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ УМОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Віктор Валерійович Євдокимов
ЗМІНИ ВАРТОСТЕЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ PDF
Константин Викторович Павлов
СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Іванівна Петренко
EMPIRYCZNY TEST MODELU GODZIWEGO WYNAGRODZENIA PDF
Jerzy Renkas
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
Ірина Василівна Саух
ПІДПИСАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ АУТСОРСИНГУ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Людмила Степанівна Скакун
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ PDF
Юлия Николаевна Слапик
ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ PDF
Валентин Васильович Смиричинський, Василь Степанович Здреник
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ PDF
Л. О. Соловйова, О. Г. Череп
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Володимирівна Титаренко
АНТИКРИЗИСНЫЙ КОМПОНЕНТ ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Марко Любомиров Тимчев
СИСТЕМА ЗА БАЛАНСИРАН БИЗНЕС АНАЛИЗ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (ФИРМАТА) PDF
Марко Любомиров Тимчев
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИЗИСОВ В МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ PDF
Марко Любомиров Тимчев, Наталия Логинова
ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ PDF
Александр Николаевич Тридед, Ирина Петровна Дзебко
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ PDF
Владимир Анатольевич Хмельницкий
ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Дмитро Михайлович Чирка
НОВІ ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ РОЗВИТОК PDF
Марія Михайлівна Шигун
ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫБОРА РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF
Вера Ивановна Юрчик
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Борис Олегович Язлюк, Василь Степанович Здреник