DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-437-448

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Борис Олегович Язлюк, Василь Степанович Здреник

Анотація


У статті розкрита методика аналізу інвестиційних та інноваційних проектів і  впливу на фінансову ефективність підприємства. Обґрунтовано принципи залучення інвестицій в інновації та вплив на фінансову ефективність підприємства.


Ключові слова


підприємство; фінансова ефективність підприємства; методика аналізу інвестиційних і інноваційних проектів; принцип залучення інвестицій в інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічний аналіз: Практикум. – За редакцією проф. Є.В. Мниха. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.

Чумаченко Н.Г. Внутризаводской экономический анализ. – К.: Техника, 1968. – 288 с.

Чумаченко Н.Г., Саломатина Л.Н. Роль инноваций в экономическом развитии Украины // Економіка промисловості. – 2003. – №1 (19). – С. 102-108.

Бирман Г., Шмитд С. Экономический анализ инвестиционных проектов // Пер. с англ. под. ред. Л.Н. Белых. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. – 439 с.

Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: "Ника-Ценрт", 1998. – 544 с.

Ковалёв Г.Д. Основы инновационного менеджмента. Учебник для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 208 с.

Крупка Я.Д. Інвестиційний бізнес-план / Крупка Я.Д., Литвин Б.М. — К. : ІЗМН МОУ, 1997. — 131 с.

Крупка Я.Д. Облік інвестицій. Моногр. – Тернопіль: Екон. думка, 2001. – 302 с.

Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інве¬стиційних ресурсів. – Тернопіль: Економічна думка. – 2000. – 354 с.

Мних Є.В. Аналіз і оцінка виробничої діяльності підприємств. – К.: ІЗИН, 1996. – 64 с.

Язлюк Б.О. До питання методики оцінки економічної ефективності реальних інвестиційних проектів / Б.О. Язлюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. – № 12 (106). – С. 214-219.

Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: МАУП, 2002. – 408 с.

Микитюк П.П. Принципи і методи аналізу інвестиційно-інноваційних проектів // Наукові записки: Зб. наук. пр. фак. економіки і менеджменту інвестицій / Терноп. нац. екон. ун-т.; Гол. ред. Б. М. Литвин. – Тернопіль: Б.в., 2006. – Вип. 1. – С. 37-46.

Савчук А.В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2003. – 448 с.

Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробка та їх впровадження у виробництво. Затверджено наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції та Міністерства фінансів України від 26.09.01 № 218/446.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Пер. с венг. с изм. и доп. авт.: Общ. ред. и вступ. сл. Б.В. Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – 295 с.: ил.

Пересада А.А. Інвестиційний аналіз / Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М. – К. : КНЕУ, 2003. – 134 с.

Портфельне інвестування : навч. посіб. / [А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева]. — К. : КНЕУ, 2004. – 408 с.

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник.- Львів “Магнолія плюс”, 2004. C. 47-51.

Язлюк Б. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств / Борис Язлюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 149-152.

Язлюк Б. Економічний зміст інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств та напрямки її трансформації / Борис Язлюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 47-51.

Гусаков Б. И. Экономическая эффективность инвестиций собственника. –Минск: НПЖ “Финансы, учёт, аудит”. – 1998. – 216 с.

Попова А.Ю. Стратегия снижения рисков инвестиционной деятельности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 270 с.

Фесенко І.А. Економічна оцінка інноваційного потенціалу вугледобувних підприємств: Автореф. дис. ... к-та економ. наук: 08.06.01 / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Л., 2003. – 20 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими инновациями. – М.: Экономика, 1989. – 153 с.

Gotze B. Investitionsrechung: Modelle und Analysen zur Beuerteilung von Investitions vorhaben. – Springer. – 1995. – P. 52-56.

Gros F. Investition: Planung und Rechnung. – Munchen. – 1992. – 150 p.

Industrial investment Project Profile (IIPP) Form. – Venn: International Center, UNIDO. – 1995. – 258 p.

Investment Appraisal and Financial Decision/Steve Lumby. –Chapman&Hall. – 1994. – 76 р.

Sachs J. Macroekonomies in the Global Economy. – USA: Delo Press, 1994. – 135 p.

Про інвестиційну діяльність: закон України від 18.09.91 № 1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Про інноваційну діяльність: закон України від 04.07.2002 р. № 40–ΙV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про наукову і науково-технічну діяльність: закон України вiд 13.12.1991 № 1977-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.