DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-76-89

ДО ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Катерина Павлівна Боримська

Анотація


Обґрунтовано важливість врахування впливу факторів зовнішнього середовища по відношенню до підприємства в системі бухгалтерського обліку, розглянуто два варіанти його можливого відображення та поглиблено пізнавальне призначення рахунків бухгалтерського обліку в умовах інституціональних змін в економіці через застосування їх як каталактичних моделей, на яких знаходять відображення об’єкти як внутрішнього, так і зовнішнього середовища діяльності підприємства.


Ключові слова


фактори зовнішнього середовища; система рахунків бухгалтерського обліку; інституціональні зміни в економіці; каталактична модель; підприємство; діяльність підприємства; об`єкти середовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Алдохин И.П. Экономическая кибернетика / И.П. Алдохин, С.А. Кулиш. – Харьков: Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. – 224 с.

Буловацкая Д.Ф. Учет трансакционных издержек: расходы, связанные с налогообложением / Д.Ф. Буловацкая // Экономика глазами молодых ученых: материалы I-го международного экономического форума молодых ученых (Вилейка, 12-14 сентября 2008 г.). – Минск: ООО “ТМ Арго-графикс”, 2008. – 224 с. – С. 16-18.

Дойл Д.П. Управление затратами: Стратегический маркетинг / Д.П. Дойл. – М.: Волтерс Клувер, 2006.–264 с.

Захарчин Г.М. Використання функції аналізу для мінімізації трансакційних витрат / Г.М. Захарчин // Вісник національного університету “Львівська політехніка” / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 577. – С. 128-131.

Капелюшников Р. Категория транзакционных издержек / Р. Капелюшников // Сборник материалов Института коммерческой инженерии “Как это делается: финансовые, социальные и информационные технологии”. – 1994. – Выпуск 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=2086&page=1.

Каталлактика: материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki.

Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: “Финансы и статистика”, 2002. – 256 с.

Маркетинг: [учебник] / А.Н. Романов, Ю.Ю. Коллючев, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 256 с.

Норт Д. Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / Д. Норт / За ред. О.Е. Вільямсона, С.Дж. Вінтера; Пер. з англ. А.В. Куликова; Наук. ред. пер. В.П. Кузьменко. – К.: А.С.К., 2002. – 336 с.

Орлов А.И. Менеджмент: [учебник] / А.И. Орлов. – М.: Знание, 1999.

Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): Монографія / М.С. Пущкар. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с.

Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія / М.С. Пущкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 359 с.

Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. – М.: Экономика, 2000. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libertarium.ru/libertarium/.

Шигун М.М. Бухгалтерський облік трансакційних витрат: проблеми визначення поняття і класифікації / М.М. Шигун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(14). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 268 с. – С. 224-234.

Ющак Ж.М. Бухгалтерський облік і контроль трансакційних витрат: теорія і методика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Ж.М. Ющак. – Житомир, 2010. – 21 с.

Daum H. Jürgen. Intangible Assets: The Art of Creating Value [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.juergendaum.com.

Ijiri Y. A Frame-work for Triple-Entry Bookkeeping / Yuji Ijiri // The Accounting Review. – 1986. – Vol. LXI, No. 4, October. – P. 745-759.

Ijiri Y. Axioms and structures of conventional accounting measurement / Yuji Ijiri // The Accounting Review. – 1965. January. – P. 36-53.

Ijiri Y. Momentum Accounting and managerial goals on impulses / Yuji Ijiri // Management Science. – 1988. – Vol. 34, No. 2, February. – P. 160-166.

Ijiri Y. Three Postulates of Momentum Accounting / Y. Ijiri // Accounting Horizons. – 1987. – March. – P. 25-34.

Ijiri Y. Triple-entry Bookkeeping and Income Momentum / Y. Ijiri // Studies in Accounting Research. – 1982. – № 18.

Jarugowa A. Reforma systemu rachunkowości we Francji – Plan kont 1979 / A. Jarugowa, J. Skowroński // Rachunkowość. – 1981. – № 6. – S. 173-177.

Wójtowicz P. Teoretyczne i praktyczne problemy wdrożenia systemu trójwymiarowej rachunkowości / P. Wójtowicz // Zeszyty teoretyczne rachunkowości. – 2002. – Tom 9(65). – S. 132-153.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.