DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-184-193

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ

Олена Олександрівна Зеленіна

Анотація


Визначено інформаційні потреби внутрішніх та зовнішніх користувачів щодо руху елементів позикового капіталу; обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих форм звітності та запропоновано форми внутрішньої звітності, щодо відображення операцій з позиковим капіталом.


Ключові слова


позиковий капітал; формування капіталу; використання капіталу; форма внутрішньої звітності; операції з позиковим капіталом

Повний текст:

PDF

Посилання


Бугрова С.М. Финансовый менеджмент: учебное пособие / С.М. Бугрова, Н.М. Гук  Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2008. – 177 с.

Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов / Ю.А. Бабаев, И.П. Комиссарова, В.А. Бородин; Под ред. проф. Ю.А Бабаева, проф. И.П. Комиссаровой.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  527 с.

Витрати на позики МСФЗ 23 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO23.pdf

Звіти про рух грошових коштів МСФЗ 7 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua/document/237443/14_IFRS7_IFRS_2009_GVT.pdf

Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: ученик / Н.П. Кондраков  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 448 с.

Лихачева И.Г. Трансформация бухгалтерской отчетности при принятии управленческих решений / И.Г. Лихачева, И.Н. Жаленкова / Вестник ТГУС. Сер. “Экономика”: межвуз. сб. науч. тр. Тольяттинский гос. ун-т сервиса. – Вып. 3. – Тольятти : Изд-во ТГУС, 2008. – 336 с. – С. 158-163

Оренда” МСФЗ 17“

Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник / В.Ф. Палий. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.

Подання фінансових звітів МСФЗ 1 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// minfin.gov.ua/control/publish/ article/ main?art_id=92410&cat_id=92408

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” – [Чинний від 1999-03-31]. – Міністерство фінансів України – № 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” – [Чинний від 1999-03-31]. – Міністерство фінансів України – № 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” – [Чинний від 2000-01-31]. – Міністерство фінансів України – № 20

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” – [Чинний від 2000-02-25]. – Міністерство фінансів України – № 39

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні / Верховна рада України. Закон України. – Офіц. вид. – К.: 1999 – № 40

Про затвердження порядку подання фінансової звітності: К.: Кабінет міністрів України, 2000-02-28. – № 419 (нормативний документ Кабінету міністрів України. Постанова)

Фомичева Л.Л. Составляем пояснительную записку к бухгалтерской отчетности / Л.Л. Фомичева.  М.: ОАО “Вершина”, 2005.  200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.