№ 1(13) (2009)

Зміст

Статті

СПРАВА ЧЕСТІ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, АБО ЛІДЕР КАФЕДРИ ЯК ГОЛОВНИЙ ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ PDF
Франц Францович Бутинець 6-16
СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ PDF
Валерій Павлович Галушко, І. А. Міщенко 17-22
NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE PDF (Polski)
Kazimierza Winiarska, М. Kaczmarek 23-28
KONCEPCJA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU “BADANIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ” NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI i FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PDF (Polski)
Robert Kowalak 28-32
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков 33-49
АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ “ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ” У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЕТИМОЛОГІЄЮ ПОНЯТТЯ “КАПІТАЛ” PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 49-63
ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 63-74
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ ЗОНИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ: СУБ’ЄКТИВНИЙ ВПЛИВ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 74-85
НЕОСЯЗАЕМЫЕ АКТИВЫ И ИХ МЕСТО В КРУГООБОРОТЕ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук, Ирина Васильевна Приймачук 85-94
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “УМОВНІ ФАКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ” PDF
Лілія Федорівна Маценко 94-104
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД PDF
Ігор Віталійович Орлов 105-109
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 110-124
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 124-130
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ В ДИСЕРТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 131-148
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕКСЕЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Раїса Миколаївна Циган, Тетяна Вікторівна Дворецькова, Анна Олегівна Красій 149-154
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ: ХХІ СТОЛІТТЯ – НОВЕ УЯВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО PDF
Жанна Миколаївна Ющак, С. І. Мельник 154-162
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТРОЛІ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 163-174
О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ ИОРДАНИИ PDF (Русский)
Омран Ахмад Мохаммад Аль-Иббини 174-181
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук 181-192
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 193-202
СУБ’ЄКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 202-209
НЕУСТОЙКА: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 210-215
ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Микола Георгійович Мельничук 215-221
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІН ТА ОБЛІКУ ТОВАРІВ У ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РИНКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Володимир Олександрович Озеран, П. О. Куцик 221-230
ПОНЯТТЯ “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ”: ПОРІВНЯННЯ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” ТА МСФЗ 41 “СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО” PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок 230-235
ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ: ПРОБЛЕМА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 236-240
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. А. Шевчук 241-244
СТАН РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ: ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ АУДИТОРІВ-ПРАКТИКІВ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Ю. Г. Гаргола 244-258
ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 258-268
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
К. А. Ягмур 268-280
Деякі зовнішні фактори впливу на вибір придбання акцій на ринку капіталу PDF (English)
Sofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Marek Niewiadomski 281-293
EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) PDF (Polski)
Mieczyslaw Dudek, Peter Mazurkiewicz 293-302
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ PDF (Русский)
Светлана Николаевна Костюкова 303-312
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник 313-323
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ОГЛЯД МЕТОДИК PDF
Олексій Іванович Пилипенко 323-329
ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Н. В. Потапова 330-338
МОДУЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД PDF
Інна Тадеушівна Райковська 338-359
МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА СТАДИИ САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
О. В. Сенокосова 360-369
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп 369-374
ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ БЕЗЗБИТКОВИХ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський 375-384