№ 1 (13) (2009)

Зміст

Статті

СПРАВА ЧЕСТІ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, АБО ЛІДЕР КАФЕДРИ ЯК ГОЛОВНИЙ ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ PDF
Франц Францович Бутинець
СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ PDF
Валерій Павлович Галушко, І. А. Міщенко
NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE PDF (Polski)
Kazimierza Winiarska, М. Kaczmarek
KONCEPCJA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU “BADANIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ” NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI i FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PDF (Polski)
Robert Kowalak
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков
АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ “ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ” У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЕТИМОЛОГІЄЮ ПОНЯТТЯ “КАПІТАЛ” PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ ЗОНИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ: СУБ’ЄКТИВНИЙ ВПЛИВ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен
НЕОСЯЗАЕМЫЕ АКТИВЫ И ИХ МЕСТО В КРУГООБОРОТЕ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук, Ирина Васильевна Приймачук
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “УМОВНІ ФАКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ” PDF
Лілія Федорівна Маценко
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД PDF
Ігор Віталійович Орлов
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ В ДИСЕРТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕКСЕЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Раїса Миколаївна Циган, Тетяна Вікторівна Дворецькова, Анна Олегівна Красій
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ: ХХІ СТОЛІТТЯ – НОВЕ УЯВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО PDF
Жанна Миколаївна Ющак, С. І. Мельник
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТРОЛІ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ ИОРДАНИИ PDF (Русский)
Омран Ахмад Мохаммад Аль-Иббини
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
СУБ’ЄКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
НЕУСТОЙКА: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Микола Георгійович Мельничук
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІН ТА ОБЛІКУ ТОВАРІВ У ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РИНКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Володимир Олександрович Озеран, П. О. Куцик
ПОНЯТТЯ “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ”: ПОРІВНЯННЯ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” ТА МСФЗ 41 “СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО” PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок
ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ: ПРОБЛЕМА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. А. Шевчук
СТАН РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ: ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ АУДИТОРІВ-ПРАКТИКІВ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Ю. Г. Гаргола
ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
К. А. Ягмур
Деякі зовнішні фактори впливу на вибір придбання акцій на ринку капіталу PDF (English)
Sofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Marek Niewiadomski
EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) PDF (Polski)
Mieczyslaw Dudek, Peter Mazurkiewicz
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ PDF (Русский)
Светлана Николаевна Костюкова
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ОГЛЯД МЕТОДИК PDF
Олексій Іванович Пилипенко
ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Н. В. Потапова
МОДУЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД PDF
Інна Тадеушівна Райковська
МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА СТАДИИ САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
О. В. Сенокосова
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп
ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ БЕЗЗБИТКОВИХ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський