DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-313-323

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ерна Георгіївна Мельник

Анотація


Проаналізовано вітчизняну і зарубіжну літературу, а також нормативну базу України з питань аналізу витрат майбутніх періодів на основі чого запропоновано власну методику економічного аналізу таких витрат.

Ключові слова


підприємство; фінансово-господарська діяльність підприємства; витрати майбутніх періодів господарської діяльності підприємства; методика економічного аналізу витрат майбутніх періодів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник. / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. –Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Бухгалтерський управлінський облік: [підруч. для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / [Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

Вечорка Т. До питання аналізу доходів та витрат в умовах поглиблення ринкових перетворень в Україні / Т. Вечорка // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів [Перспективи економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів]. – Чернівці: Наука і освіта, 2006. – 443 с. – С. 418-421.

Герасимович І.А. Аудит в системі управлінського обліку і аналізу витрат виробництва / І.А. Герасимович // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічна наука. – Житомир: ЖДТУ, 1999. – № 9. – С. 194-201.

Гришко Н.В. Використання стратегічного аналізу в управлінні витратами /Н.В. Гришко, О.Ю. Піщенко, Ю.М. Чепелева // Матеріали V Всеукраїнської конференції. Том 3. – К.: Наука і освіта, 2007. – С. 83-86.

Дубровская О.Е. Сравнительный анализ системы нормативного регулирования бухгалтерского учета доходов и расходов в Республике Беларусь, РФ и на Украине // Ж.: Бухгалтерский учет и анализ. – 2004. – № 4(86). – С. 48-50.

Iнструкція про застосування Плану рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена від 31.03.99 р. № 291 / Міністерство Фінансів України (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2007 р.). – Офіц. вид. /[укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк]. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 100 с.

Кафка С.М. Аналіз витрат на виробництво як складова системи управління витратами нафтодобувних підприємств / С.М. Кафка //Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічна наука. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – № 2 (28). – С. 100-106.

Лаговська О.А. Функціонально-вартісний аналіз як ефективний метод попередження виникнення надлишкових витрат / О.А. Лаговська //Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Серія: Економічні науки. Том 82. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 16-17.

Лазаришина І.Д. Методичні підходи до вдосконалення аналізу витрат з урахуванням П(С)БО / І.Д. Лазаришина // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових П(С)БО в Україні. – К.: Наука і освіта, 2000. – С. 200-202.

Михайлицька М.В. Шляхи вдосконалення обліку витрат виробництва в умовах реформування системи обліку в Україні / М.В. Михайлицька //Науковий вісник студентів та аспірантів ЗакДУ / Випуск 2 (07). Матеріал підсумкової науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Ужгород:Видавництво Закарпаття, 2007. – С. 108-112.

Морозова-Герасимович Н.А. Аналіз витрат на забезпечення і підвищення якості продукції / Н.А. Морозова-Герасимович // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічна наука. – Житомир: ЖДТУ, 2001. – № 13. – С. 20-24.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” (зі змінами та доповненнями на 01.01.2007 р.) – Частина I. – Офіц. вид. / [укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк]. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 196 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” (зі змінами та доповненнями на 01.01.2007 р.) – Частина I. – Офіц. вид. / [укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк]. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 196 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” (зі змінами та доповненнями на 01.01.2007 р.) – Частина I. – Офіц. вид. / [укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк]. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 196 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 25 “Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва” (зі змінами та доповненнями на 01.01.2007 р.) – Частина I. – Офіц. вид. / [укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк]. – Житомир:ЖДТУ, 2007. – 196 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” (зі змінами та доповненнями на 01.01.2007 р.). Частина I. – Офіц. вид. / [укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк]. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 196 с.

Пономаренко Ю.В. Особливості аналізу витрат від операційної діяльності підприємства / Ю.В. Пономаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Наука і освіта, 2006. – С. 142-145.

Постанова про затвердження Iнструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // затверджена НБУ: № 841/6032 від 26 вересня 2001 р. – Офіц. вид. – К.: вид-во НБУ, 2001 р.

Постанова про затвердження Методики оцінки майна // затверджена КМУ: № 1891 від 10 грудня 2003 р. – Офіц. вид. – К.: вид-во КМУ, 2003.

Постанова про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні //затверджена КМУ: № 250 від 3 квітня 1993 р. – Офіц. вид. – К.: вид-во КМУ, 1993.

Росіца С. Аналіз складових витрат-обсяг-прибуток / С. Росіца, Н.А. Морозова-Герасимович //Вісник Житомирського державного технологічного університету /Економічна наука. – Житомир: ЖДТУ, 1998. – № 7. – С. 146-148.

Саприкін В.М. Витрати майбутніх періодів: дис. …доктора економічних наук: 01.06.2008 /Саприкін Віктор Миколайович. – М., 2008. – 166 с.

Соколов Я.В. Расходы будущин отчётных периодов: форма и содержание /Я.В. Соколов, В.В. Патров //Бухгалтерский учёт . – 1998. – № 8. – С. 91-93.

Стоян В.І. Аналіз і оцінка систем обліку виробничих

витрат / В.І. Стоян //Ж.: Фінанси України. – 1999. – № 3. – С. 72-80.

Суков Г.С. Проблеми обліку витрат майбутніх періодів як складової оборотних активів / Г.С. Суков //Розвиток бухгалтерського обліку та контролю в контексті Европейської інтеграції / Москва. – 2005. – С. 190.

Терни П. Разумный учет: как получить истинную картину затрат с помощью экономического анализа / Питер Терни; [пер. с англ. Т. Родина]. – М.: ИД “Секрет фирмы”, 2006. – 384 с.

Тракало О. Аналіз витрат за допомогою методу величини покриття /О. Тракало //Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК /Науковий журнал. – Львів: “Знання”, 2001. – № 8. – С. 150-153.

Фаріон І.Д. Математичний аналіз витрат /І.Д. Фаріон, О.Ю. Ніпіаліді, Т.Д. Захарків //Розвиток науки про бухгалтерський облік. Частина III. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 115-118.

Шорнікова С.В. Аналіз витрат на дослідження /С.В. Шорнікова //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування /Збірник наукових праць. Економіка. Частина 2. Випуск 4 (44). – Рівне: ВАК Україна, 2008. – С. 158-161.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.