DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-181-192

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ

Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


В статті визначаються стадії договірного процесу, основні вимоги та умови укладання договорів про надання послуг з бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; договір про надання послуг з обліку; стадії договірного процесу; вимоги укладання договорів про надання послуг з обліку; умови укладання договорів про надання послуг з обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Аутсорсинг бухучета − что это? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.balansfor.ru/st_o_dog.html.

Договоры бухгалтерского и налогового аутсорсинга [Електронний ресурс]. /Финансовая газета. − 2008. − № 13. – Режим доступу:www.ambiss.ru/zakon/docnews/377.doc.

Ермакова Т.М. Аутсорсинг в бухгалтерском учете / Т.М. Ермакова //Бухгалтерский учет. – 2008. – № 7. – C. 55-57.

Колотов А. Договор на оказание бухгалтерських услуг [Електронний ресурс] /А. Колотов // Бухгалтерские вести.  2008.  сентябрь. – Режим доступу:http://www.urcentr.ru/allnews/publics/

Коняева А. Аутсорсинг в Украине: вчера, сегодня, завтра / А. Коняева //Менеджер по персоналу. – 2005. – № 2. – C. 38.

Крупина Т. Аутсорсинг – новая реальность кадрового менеджмента [Електронний ресурс] / Т. Крупина // Деловая газета “Бизнес”. – 2005. – Режим доступу до журн.: http://www.sostav.ru/articles/2005/02/24/mark240205/ – Назва з контейнера.

Петрыкина Н. Правовое регулирование договора аутсорсинга [Електронний ресурс] / Н. Петрыкина // “Кадровый менеджмент”. − Режим доступу до журн.: http://www.klerk.ru/law/?42984

Плюсы и минусы бухгалтерского обслуживания на аутсорсинге [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.188888.ru/pub_detail.php?ID=447.

Рогова О. Правовое регулирование договора аутсорсинга [Електронний ресурс] /О. Рогова // Журнал “Вопросы налогообложения кредитных организаций”. − 2007. − № 8. – Режим доступу до журн.: http://www.intercomaudit.ru/experts/2007/08/01/experts_25.html

Скакун Л.С. Бухгалтерський облік на договірних умовах: сутність та передумови ведення // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. /Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (12). Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. / Л.С. Скакун. − Житомир: ЖДТУ, 2008. − 484 с. − С. 407-418.

Черемисин Д.В. Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический аспект [Електронний ресурс] / Д.В. Черемисин. – Дис. на соискание ученой степени к.э.н.: 08.00.01 “Экономическая теория” –

Москва, 2005. – Режим доступу: www.mirkin.ru/docs/dumnaya/dis/disChermisin/pdf.

Щурина M. Аутстаффинг и лизинг персонала [Електронний ресурс] / М. Щурина. – Режим доступу: http://www.credere.ru/st1708.asp. – Назва з контейнера.

Nowicki Adam, Sobińska Małgorzata. Zarządzanie kontraktem outsourcingowym //Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektyvność – restrukturyzacja – rozwój /

Opracowanie i redaktcja naukowa: Ryszard Borowiecki. Warszawa – Kraków, 2003.–400 s., S. 120-126.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.