№ 2(11) (2008)

Зміст

Статті

СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН СВІТУ PDF
Валерій Петрович Бондар 5-20
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 21-42
MÍRA ÚČASTI VERS. MÍRA VLIVU PŘI VYKAZOVÁNÍ AKCIÍ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE INVESTORA PDF
Libor Vašek 43-50
SPÔSOBY SKONČENIA FINANČNÉHO PRENÁJMU A ICH ÚČTOVNÉ ZOBRAZENIE U NÁJOMCU V ZMYSLE PRÁVNEJ ÚPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PDF
Miroslava Vašeková 51-55
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНІЙ ТА РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Георгіївна Виговська 56-64
OCENA FUNKCJONOWANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W POLSCE PDF (Polski)
Kazimiera Winiarska 65-76
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ÚČETNÍHO ŘEŠENÍ FÚZÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V KONTEXTU S VÝVOJEM HARMONIZAČNÍCH NOREM EU PDF
Hana Vomáčková 77-84
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Руслан Вадимович Глібов 85-93
OD KAMÍNKŮ KE STANDARDU IBM PC PDF
Michal Hora 94-101
Особливості обліку в лісовому господарстві PDF (English)
Dana Dvořáková 102-108
СКЛАДОВІ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
В. С. Здреник 109-123
Проблеми відображення гудвілу у звітності Чеської Республіки PDF (English)
Vladimír Zelenka, Marie Zelenková 124-136
ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K CHÁPÁNÍ GOODWILLU PDF
Vladimír Zelenka 137-148
POSTUPY IFRS PRO PŘEVOD ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NA JINOU MĚNU PDF
Marie Zelenková 149-158
HISTORIE ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ PDF
Michal Hora 159-164
PROJEKT ÚČETNICTVÍ STÁTU V ČESKÉ REPUBLICE PDF
Dana Kovanicová 165-168
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев 169-181
ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 182-202
ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ: БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ PDF (Русский)
Светлана Михайловна Лайчук, Катерина Васильевна Романчук 203-214
МОДЕЛЮВАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Катерина Павлівна Боримська 215-244
В чому суть EXBL? PDF (English)
Ladislav Mejzlik, Jana Istvanfyova 245-252
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ “ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ” В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ PDF
Сергій Захарович Мошенський 253-264
RIZIKA PODVODU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH PDF
Libuše Müllerová 265-269
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ PDF
М. З. Николюк 270-277
Витрати на впровадження бухгалтерського обліку об`єднань бізнесу у сфері малого і середнього бізнесу PDF (English)
Jiri Pelak 278-283
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЙ PDF
О. І. Пилипенко 284-290
SNÍŽENÍ HODNOTY AKTIV – KONKRÉTNÍ PROJEV APLIKACE ZÁSADY OPATRNOSTI V ÚČETNÍCH VÝKAZECH PDF
David Procházka 291-302
ЧИ РЕАЛЬНЕ УЗГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ДОСВІД США PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, К. М. Лісничий 303-314
NÁHLED NA PRAKTICKÉ APLIKACE ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ ZA ÚČETNÍ VÝKAZY PDF
Jaroslava Roubíčková 315-318
ДО АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
В. К. Савчук 319-327
FÚZE V ČESKÉ REPUBLICE PDF
Jana Skálová 328-333
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ИУДЕЕВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИ АБСТРАКТНОЙ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Виктория Марьяновна Томашевич, Владимир Николаевич Усоский 334-349
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: БІБЛІОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Марія Михайлівна Шигун 350-383
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇХ ВИКОНАННЯМ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 384-396