DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-51-55

SPÔSOBY SKONČENIA FINANČNÉHO PRENÁJMU A ICH ÚČTOVNÉ ZOBRAZENIE U NÁJOMCU V ZMYSLE PRÁVNEJ ÚPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Miroslava Vašeková

Анотація


Vývoj v oblasti finančného prenájmu je dynamický, čo vyplýva zo stále rastúceho počtu lízingových transakcií, narastajúcich požiadaviek zo strany nájomcov a snahy prenajímateľov vyhovieť týmto špecifickým požiadavkám. Všetky tieto skutočnosti vedú ku vzniku nových lízingových produktov a úlohou účtovníctva je zachytiť ich v bežnom účtovníctve a vykázať v účtovnej závierke tak, aby bola splnená požiadavka verného a pravdivého zobrazenia vykazovaných skutočností. Finančný prenájom je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších spôsobov obstarávania majetku. V posledných rokoch sme v Slovenskej republike zaznamenali vysoké tempo rastu lízingového trhu. Táto skutočnosť si vyžaduje vytvoriť pravidlá pre ich účtovné zobrazenie, čo vzhľadom na množstvo zmien a neustály vývoj nových transakcií nie je jednoduché. Od roku 2004, kedy v podmienkach SR začali platiť nové pravidlá pre účtovanie a následné vykazovanie finančného prenájmu, bolo potrebných už niekoľko úprav. Príspevok je venovaný vybraným problémom, ktoré sú predmetom účtovníctva v súvislosti so skončení finančného prenájmu.

Ключові слова


Slovenská republika; právní předpisy Slovenské republiky; finanční leasing jako způsob nabytí majetku; nájemník; jak vést o finančním leasingu; registrace zákazníka operace je uvedeno ve finančním leasingu nájemce; leasing; leasing; doba leasingu

Повний текст:

PDF

Посилання


Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení opatrenia č. 25 167/2003-92.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.