DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-284-290

ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЙ

О. І. Пилипенко

Анотація


Здійснено огляд елементів наукових досліджень щодо визначення елементів облікової політики, визначені особливі елементи облікової політики корпорацій.

Ключові слова


корпорації; облікова політика корпорацій; елементи облікової політики корпорацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: Автореф. Дис.канд. економ. наук: 08.06.04 / Національний аграрний університет, Київ, 2005. – 27 с.

Барановська Т.В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3(25). – С. 18-26.

Береза С.Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 1(23). – С. 35-44.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 756 с.

Волков Н.Г. Учетная политики предприятия в 1997 году на примере строительной организации. – М.: Главбух, 1996. – 128 с.

Дубоносов Е.С., Петрухин О.Л. Судебная бухгалтерия: Учебное пособие. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. – 176 с.

Евдокимович Е.В. Формирование оптимальной учетной политики организации // Студенческая научная зима в Бресте-2007. Сборник научных работ студентов второй международной студенческой конференции региональных университетов. – Брест: Издательство БрГТУ. – 2008. – 305 с. – С. 141-144.

Зима Г.І., Меншикова Ю.М. Формування облікової політики щодо оборотних активів // Збірник науково-прикладних праць “менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007.– № 577. – 507 с. – С. 136-141.

Костюченко В.М. Облікова політика юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. Спец. вип. / Відп. ред. В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2006. – 412 с. – С. 220-226.

Лайчук С.М. Формування облікової політики підприємства щодо основних засобів та інших необоротних матеріальних активів // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 142-146.

Мошенський С.З. Облікова політика відображення операцій з векселями // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4(26). – С. 173-178.

Орлов І.В. Облікова політика за операціями з цінними паперами // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 3(29). – С. 108-114.

Пальчук О.В. Облікова політика як інструмент управління обліком // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 7, ч. І – Кіровоград: КНТУ, 2005. – 512 с. – С. 213-221.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. 1999.– с. 422.

Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Свяцкая А.А. Учетная политика организаций на 1998 г. // Консультант. – 1997. – № 23. – С. 11.

Учетная политика на 2002 год: Бухгалтерский учет. Налоговый учет / Под ред. и с предисл. И.Д. Юцковской. 3-е изд., перерасмотр. и расшир. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 248 с.

Хабарова Л.П. Учетная политика 2000 года. – М.: ЗАО “Бухгалтерский бюллетень”, 2000. – 272 с.

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Шерешевская А.Н. Формирование учетной политики на 2003 год. // Бухгалтерский учет на автотранспортных предприятиях. – 2002. – № 12. – С. 23.

Щирба М.Т. Облікова політика: рівні, суб’єкти та об’єкти // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Створення інтелектуальної системи обліку для

економіки України”, 21-22 листопада 2007 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 526 с. – С. 435-440.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.