DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-109-123

СКЛАДОВІ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В. С. Здреник

Анотація


Визначено основні складові похідних фінансових інструментів, а також досліджено їх класифікацію за різними ознаками з метою вдосконалення відображення складових похідних фінансових інструментів у бухгалтерському обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; фінансові інструменти; похідні фінансових інструментів; складові похідних фінансових інструментів; класифікація складових похідних фінансових інструментів

Повний текст:

PDF

Посилання


Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 304 с.

Білінська Н.Є. Похідні фінансові інструменти: призначення, класифікація та визнання в системі бухгалтерського та податкового обліку // Наукові праці

Кіровоградського державного технологічного університету: Економічні науки. – 2004. – Випуск 5, частина ІІ. – С. 78 –83.

Вишняк І.Є. Похідні фінансові інструменти в стратегічних рішеннях компанії // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2005. – № 97. – С. 58 – 64.

Гох Лео. Як насправді працює фондовий ринок: секретне керівництво для інвестора-“партизана” / Пер. з англ. за наук. ред. Є.О. Єршова. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 368 с.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.2006 року.

Іванова К.В. Своп [Електронний ресурс]– Режим доступу: http: //iev.by.ru/swap.html – Заголовок з екрану.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України від 31.08.07 № 309.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні № 368 від 28.08.01.

Мелкумов Я.С. Рынок ценных бумаг: Учеб пособие. – М.: ИД “Камерон”. 2006. – 248 с.

Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” від 15.03.04 № 104.

Митропан Д.В., Єкимов С.В. Финансовый фьючерс – результат развития срочных рынков // Міжвузівський збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії і практики. Випуск 21. Дніпропетровськ, 2000. – с. 74 – 79.

МСФЗ (IAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”.

Нікіфоров А. Процентний своп. Його перспективи в Україні як банківського інструмента [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2008. – № 13 (148) від 08 квітня 2008 року. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1543/ – 67k.

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” від 30.11.2001 № 559.

Пересада А.А., Коваленко Ю.М. фінансові інвестиції: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с.

Пискулов Д.Ю. Производные инструменты: вопросы классификации и регулирования [Электронный ресурс] // Международные банковские операции. – 2005. – № 4. – Режим доступа: http://micex.ru/offline/futures_docs_conf_140

_derivativa.pdf – Заглавие с экрана.

Примостка Л. Фінансові інструменти та фінансові ризики: сутність, класифікація, аналіз // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 4. – С. 49 – 54.

Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.

Проект Закону України “Про похідні (деривативи)” від 20.07.2007. № 4019.

Проект Закону України “Про похідні цінні папери” від 02.03.2000 № 3201.

Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.