DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-270-277

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ

М. З. Николюк

Анотація


Розглянуто сутність та поняття нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку в сучасному ринковому середовищі. Виділено основі проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів за національними П(С)БО. Розроблено класифікацію нематеріальних активів в широкому розумінні. Запропоновано нові підходи до визнання нематеріальних активів.

Ключові слова


бухгалтерський облік; нематеріальні активи; нова класифікація нематеріальних активів; основні проблеми обліку нематеріальних активів; національні стандарти П(С)БО

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишенська І.П., Папарига П.П. Нематеріальні активи, як важливий фактор зростання в сучасних умовах господарювання // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Міжнародна науково-практична конференція – Львів: ПП “Компакт-ЛВ”, 2004. – 398 с.

Гурко В.Б. Проблемы и перспективы развития учета и анализа нематерыальных активов: Дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.12 / Белорусский государственный экономический университет, Минск, 2005. – 121 с.

Дегтяренко Н.В. Ідентифікація і визначення нематеріальних активів та їх оцінка // Збірник наукових праць науково-практичної конференції магістрів та студентів. “Облік, аналіз і аудит: теорія, практика, перспективи”. – Мелітополь, 2007. – №7. – 312 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Котенко Л.Н., Полевая Т.В. Нематериальные активы как специфический объект учета // Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения: Материалы Всеукраинской науч.-метод. Конф. 6-8 мая 2003г. – Севастополь: Узд-во СевНТУ, 2002. – 272 с.

Лазаренко Д.А., Сиренко С.В. Интеллектуальный капитал: учетные и правовые аспекты // Вісник ЖДТУ. – 2003. – № 4 (26). – С. 138-146.

Николюк М.З. Трактування поняття “нематеральні активи” в літературних джерелах Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(10). 2008, – ст. 208-215.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

Edvinsson L. Malone M.S. Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower. New York , Harper Business, 1997. – 240 p.

Howell Robert A. Accounting Scandals: Where were the CFOs? // Business Strategy Review, Winter 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.