№ 1(16) (2010)

Зміст

Статті

КАТЕГОРІЯ “ДОХІД” В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: КРИТИЧНА ОЦІНКА PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 5-11
СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ PDF
Роман Петрович Булыга 12-20
СИСТЕМА САМОКОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 21-30
САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В ЇЇ ПРОВЕДЕННІ PDF
Н. О. Гура, С. М. Гнатенко 31-36
ФОРМИ (СИСТЕМИ) ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Василь Антонович Дерій 37-46
НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Петрович Дикий 47-56
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА КАК ОСНОВА ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЙ ЭКОНОМИКИ PDF
Мечислав Добия 57-67
УЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ PDF
Т. М. Драган, Н. В. Потапова 68-75
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У КОРПОРАЦІЯХ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Юрій Дмитрович Довгаль 76-87
ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін 88-92
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВOПРОСЫ ФИНАНСОВОГО БИЗНЕС АНАЛИЗА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ PDF
Росица Недкова Иванова 93-99
ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ PDF
Василий Сазонович Кивачук, Ирина Валерьевна Михайлович 100-106
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОБУДОВУ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Олегівна Козлова 107-123
МЕТАТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОБУДОВИ PDF
Сергій Федорович Легенчук 124-137
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юлія Юзефівна Мороз 138-149
РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ: СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Сергій Захарович Мошенський 150-157
СТАН ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОСТІ ДО ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАПИТІВ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 158-169
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ” В ЮРИДИЧНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ НАПРЯМКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ігор Віталійович Орлов 170-177
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
В. О. Осмятченко 178-182
КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк, Інна Василівна Семчук 183-192
ТЕОРИЯ БАНКОВСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ PDF
Дмитрий Алексеевич Панков, Людмила Иосиповна Стефанович 193-205
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 206-218
ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Іванівна Петренко, О. В. Філозоп 219-228
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Лариса Василівна Протасова 229-234
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко 235-243
АУДИТОРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ PDF
Алексей Александрович Ситнов 244-258
КРЕДИТНИЙ РИЗИК ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
О. В. Сідак 259-262
ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ “ДИРЕКТ-КОСТИНГУ” PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 263-272
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 273-283
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 284-299
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ “BALANCED SCORECARD METHOD OF ANALYSIS” И АНАЛИЗ РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТА) ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЬI) PDF
Марко Любомиров Тимчев 300-311
ОЦІНКА ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ПРИ НАДАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Ю. Г. Гаргола 312-319
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 320-330
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ВІД НАДАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Людмила Вікторівна Щербаченко 331-337
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ PDF
Вера Ивановна Юрчик 338-346
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Янковська 347-350
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Леся Василівна Яценко 351-359