№ 1 (16) (2010)

Зміст

Статті

КАТЕГОРІЯ “ДОХІД” В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: КРИТИЧНА ОЦІНКА PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ PDF
Роман Петрович Булыга
СИСТЕМА САМОКОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В ЇЇ ПРОВЕДЕННІ PDF
Н. О. Гура, С. М. Гнатенко
ФОРМИ (СИСТЕМИ) ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Василь Антонович Дерій
НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Петрович Дикий
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА КАК ОСНОВА ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЙ ЭКОНОМИКИ PDF
Мечислав Добия
УЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ PDF
Т. М. Драган, Н. В. Потапова
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У КОРПОРАЦІЯХ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Юрій Дмитрович Довгаль
ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВOПРОСЫ ФИНАНСОВОГО БИЗНЕС АНАЛИЗА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ PDF
Росица Недкова Иванова
ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ PDF
Василий Сазонович Кивачук, Ирина Валерьевна Михайлович
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОБУДОВУ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Олегівна Козлова
МЕТАТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОБУДОВИ PDF
Сергій Федорович Легенчук
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юлія Юзефівна Мороз
РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ: СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Сергій Захарович Мошенський
СТАН ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОСТІ ДО ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАПИТІВ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ” В ЮРИДИЧНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ НАПРЯМКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ігор Віталійович Орлов
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
В. О. Осмятченко
КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк, Інна Василівна Семчук
ТЕОРИЯ БАНКОВСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ PDF
Дмитрий Алексеевич Панков, Людмила Иосиповна Стефанович
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Іванівна Петренко, О. В. Філозоп
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Лариса Василівна Протасова
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко
АУДИТОРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ PDF
Алексей Александрович Ситнов
КРЕДИТНИЙ РИЗИК ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
О. В. Сідак
ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ “ДИРЕКТ-КОСТИНГУ” PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ “BALANCED SCORECARD METHOD OF ANALYSIS” И АНАЛИЗ РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТА) ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЬI) PDF
Марко Любомиров Тимчев
ОЦІНКА ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ПРИ НАДАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Ю. Г. Гаргола
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ВІД НАДАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Людмила Вікторівна Щербаченко
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ PDF
Вера Ивановна Юрчик
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Янковська
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Леся Василівна Яценко