DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-284-299

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Галина Миколаївна Тарасюк

Анотація


Визначена сутність контролю планової діяльності, основні його функції, удосконалено організаційні основи та практичний інструментарій його застосування в системі управління плановою діяльністю підприємства.

Ключові слова


підприємство; планова діяльність підприємства; система управління діяльністю підприємства; контроль в системі управління діяльністю підприємства; практичний інструментарій застосування контролю управління діяльністю підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Вейсброд В.Н. Оперативный учет и контроль в коммерческих учреждениях. Методика – техника – организация / В.Н. Вейсброд, В.В. Цубербиллер. –М.: НКРСИ, СССР, 1926. – 86 с.

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: монографія / Є.В. Калюга. – К. : Ельга,Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

Корпоративный менеджмент : учебн. пособ. для студ., обуч. по специал. 061100 “Менеджмент организаций” / [И.И. Мазур и др.]. – М. : Омега – Л, 2005. – 376 с.

Маскон Майкл Х., Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.; [пер. с англ.]. – [3-е изд.]. – М.: ООО “И.Д. Вільямс”, 2008. – 672 с.

Шегда А.В. Менеджмент : підручн. / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2004. – 687 с.

Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. –К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с.

Тарасюк Г.М. Концептуальні підходи до формування системи управління плануванням діяльності підприємств / Г.М. Тарасюк // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2008. – Випуск 5 (18). –Ч. 2. – С. 230-238.

Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством : монографія / Г.М. Тарасюк. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 469 с.

Тарасюк Г.М. Контроль процесу планування та оцінка якості планів суб’єктів господарювання: зб. наук. праць Всеукраїнськ. наук. – практ. конф. [“Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності”],(Хмельницький, 24 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Хмельницький ун-т управління і права.–Хмельницький : Хмельницький університет управління і права, 2006. – С. 51-54.

Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии : учебн. пособ. для вузов / Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникові Ю.А. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИКЦ “МарТ”, 2005. – 400 с.

Лернер Ю.І. Бізнес – планування підприємницької діяльності в умовах невизначеності та ризиків / Ю.І. Лернер. – Х.: Фактор, 2006. – 480 с.

Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект /В.М. Панасюк. – Тернопіль: Астон, 2005. – 288 с.

Внутрифирменное планирование США / Под ред. В.И. Седова. –М.: Прогресс, 1972. – 390 с.

Тарасюк Г.М. Моделювання продуктової програми підприємства харчової промисловості / Г.М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2009. – № 3, Том 1 (129). – С. 138-142.

Економіка підприємства: підручник [І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Н.С. Довгаль та ін.] / За заг. ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2005. – 569 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.