DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-263-272

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ “ДИРЕКТ-КОСТИНГУ”

Маргарита Іванівна Скрипник

Анотація


Досліджено сутність та особливості “директ-костингу”, проаналізовано основні переваги та недоліки застосування даного методу.

Ключові слова


метод "директ-костингу"; калькулювання собівартості продукції методом директ-костингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Gray J., Ricketts D. Cost and Management Accounting / J. Gray, Rickets D. – New York: McGraw-Hill, 1996

James M. Fremgen, “The директ-костинг controversy – An Indification of Issues”, Accounting Review, XXXIX (January, 1964), p. 44

Terminology of Business and Company Law / S/B/ Marsh and

J.B. Bailey. ─ CIMA, 1993

Алборов Р.А. Бухгалтерский управленческий учет (теория и практика) /Ролан Архипович Алборов. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2005. – 224 с. – С. 70

Баканов М.И. Управленческий учет:торговая калькуляция: учеб.пособие для студентов вузов, обучаючихся по єкономическим специальностям /М.И. Баканов, В.А. Чернов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 255 с. – с. 9

Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання. – [підручник]. /За редакцією доцента, кандидата економічних наук О.Ф. Вербило. – Частина третя. Управлінський облік. – К.: НАУ, 2006. – 328 с. – c. 28

Виорел Цуркану. Калькулированиеє себестоимости: (учебное пособие) /Кишинэу, 2002 – 127 с., с. 7

Гинзбург А.І. Економічний аналіз для керівників малих підприємств. – Спб.: Пітер, 2007. – 224 с., с. 166

Грибков Е. Методы учёта затрат и учёта себестоимости: [Електронний ресурс] / Е. Грибков // Экономика и жизнь. – 2008. – Режим доступу:http://www.razdolie.ru/complex/uncos/publication/detail.php?ID=34

Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 131 с.

Друри К. Учет затрат методом стандарт-кост /пер. сангл.; под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. / Под ред. С.А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 560 с.

Жарикова Л.А. Управленческий учет: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос.техн.ун-та, 2004. – 136 с.

Жидка Н.М. Переваги нового методу обліку витрат Activity Based Costing (облік витрат по роботах) / Н.М. Жидка // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. – Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2001. – С. 211-214

Иванов В.В. Управленческий учет для эффективного менеджмента /Валерий Викторович Иванов, Олег Константинович Хан. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 207 с. – с. 58

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб.для вузов. – М.: Экономистъ, 2003. – 618 с. (С. 217)

Кондратов Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учеб. – М.: ТК. Вебли, Изд-во Проспект, 2006. – С. 336

Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: [пер. с нем.]. / Э. Мейер. – М.: Финасы и статистика, 1992

Международные стандарты финансовой отчетности 1999: издание на русском языке. М.: ЗАО “Аскери-АССА”, 1999.

Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие управленческих решений /пер. с англ, под ред. И.И. Елисеевой. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

Нападовська Л.В. Управлінський облік: [монографія] /

Любов Василівна Нападовська. – Дніпропетровськ, 2000. – 450 с. – С. 247

Николаева С.А. Управленческий учет: учеб. пособие. М.: Институт профессиональных бухгалтеров России: Информационное агентство “ИПБ-БИНФА”, 2002.

Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз., Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова. – 2 – е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

Олініченко К.С. Економічні аспекти еволюції поглядів на управління витратами / К.С. Олініченко // Вісник міжнародного Слов’янського університету. – 2007. – № 1. – с. 29-37.

Ольховская О.А. Затраты производства: их роль при принятии решений [Електронний ресурс] / О.А. Ольховская // Региональный вестник молодых ученых. – 2004. – № 1. – Режим доступу: http://regvest.narod.ru/st_e-oih.htm

Пічугіна Т.С. Оцінка систем обліку витрат / Т.С. Пічугіна, Н.І. Гордієнко //Научно-технический сборник. – 2003. – № 52. – С. 124-128

Портна О.В. Контролінг: навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 240 с. – с. 49

Практическое управление финансами. Материалы открытого обучения. – М.: ЗАО “Аскери-АССА”, 1997

Применение международных стандартов финансовой отчетности: учеб, пособие / под ред. A.M. Гершуна. М.: ООО “Издательство ПАН”, 2000.

Прохоренко О.О., Манакина В.А. Особливості калькулювання собівартості продукції за методом “директ-костинг”: [Елеткронний ресурс] /О.О. Прохоренко,В.А. Манакина // Учет и аудит. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca/Ekon/2009_30/03.pdf

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія] /Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с. – С. 340

Рахман З. Бухгалтерский учет в рыночной экономике / З. Рахман, А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 1996.

Савчук В. Direct Costing или полная себестоимость? [Електронний ресурс] / В. Савчук. – Режим доступу: http://gaap.ru/biblio/mngacc/foreign/014.asp

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб.пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996, с. 206-207

Сопко В., Тринька Л. Таргет-костинг як метод контролю витрат і прибутку // Наукові записки ТНЕУ. – 2006. – № 15. – с. 207-211.

Управленческий учет: официальная терминология СІМА / Пер. с англ. О.Е. Николаевой, Т.В. Шишковой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 200 с.

Хан Д.П. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: [пер.с нем.] /Д.П. Хан. – М.: Финансы и статистика, 1997

Хелферт Э. Техника финансового анализа: [пер.с англ.] / Э. Хелферт. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996

Холт Р. Основы финансового менеджмента: [пер.с англ.] /

Р. Холт. – М.: Дело, 1993

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: [пер.с англ.] / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. – [под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 1995

Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и

организации управленческого учета в сельском хозяйстве. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с. – с. 62

Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання.: монографія /А.В. Череп. – Х.:ВД “ІНЖЕК”.– [2-е вид. стереотип.] – Ч. 1. – 2007. – 368 с.

Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – 237 с.

Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры / А.М.Петрачков (ред.); Е.М. Ткач и др. (пер. с англ.).– 2 изд., стер.– М.: Финансы и статистика, 1998.– 558 с.

Яругова А. Управленческий учет /Management accounting /:Опыт экономически развитых стран: пер. с польск. С.Н. Роговиной, Г.И. Лебедевой: под ред. Я.В. Соколова.– М.: Финансы и статистика, 1991. –240 с.

Яцкевич І.В. Методи управління витратами в галузі зв’язку / І.В. Яцкевич //Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 60-62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.