DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-206-218

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


Досліджено організаційні питання з проведення аналітичних робіт щодо якості продукції, зокрема розглянуто принципи організації економічного аналізу якості продукції, етапи організації даної аналітичної роботи, методи аналізу витрат на управління якістю.

Ключові слова


управління якістю продукції; принципи організації економічного аналізу якості продукції; витрати на управління якістю; методи аналізу витрат на управління якістю продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок: [підручник] / Л.І. Боженко – Львів: Світ, 1996. – 368 с.

Болюх М.А. Економічний аналіз: [навчальний посібник] / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.] – К.: КНЕУ, 2003. – 553 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік: [підручник]. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

ДСТУ ISO 9001-2000: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/base/i2/iff/k3/ukr/welding/guide/iso/iso9001.htm

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика: [підручник] / за ред. проф. А.Г. Загороднього / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. – Львів: “Магнолія Плюс”, 2006. – 428 с.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: [навч. посіб.] / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2006. – 366 с.

Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: [підручник] / Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. – К.: Каравела, 2006. –320 с.

Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс: [навч. посібник] / В.М. Мельник. – К., “Кондор”, 2008. – 128 с.

Мізюк Б.М. Стратегічне управління: [підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп.] /Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.

Міщенко А.П. Стратегічне управління: [навчальний посібник] /А.П. Міщенко. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 336 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [підручник] /Є.В. Мних. – К.: Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2008. – 514 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз: [підручник для студентів економічної спеціальності вищих навчальних закладів] / Мошенський С.З.,Олійник О.В.; за ред. д.е.н. проф. Ф.Ф. Бутинця. – [2-ге вид., доп. і перероб.] –Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

Организация и методы экономического анализа в промышленности. – М.: “Экономика”, 1972. – 670 с.

Пархоменко В.М. Економічний аналіз: [начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит] /Пархоменко В.М., Барановська Т.В.; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП Рута, 2003. – 680 с.

Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: [підручник] / П.Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.

Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф.; за ред. І.Ф. Прокопенко. – Харків: Легас, 2004. – 384 с.

Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: [навчальний посібник] /О.М. Скібіцький– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств:[2-ге вид., стер.] / Н.В. Тарасенко. – К.: Алерта, 2003. – 485 с.

Хонгрен Ч. Управленческий учет: [10-е изд.] / Хонгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. – СПб: Питер, 2005. – 1008 с.

Чумаченко Н.Г. Функционально-стоимостный анализ / Чумаченко Н.Г., Дегтярева В.М., Игумнов Ю.С. – К.: Вища шк., Главное изд-во, 1985. – 223 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.