DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-37-46

ФОРМИ (СИСТЕМИ) ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Василь Антонович Дерій

Анотація


З’ясовано суть терміну “форма (система) обліку”, встановлено і розкрито особливості основних діючих нині форм (систем) обліку в Україні, проаналізовано історію розвитку цих форм (систем) у другій половині ХХ ст. Сформульовано висновок про значний часовий вплив (з проміжком десять-двадцять років) на форми (системи) обліку і виведено шість відповідних їм історичних періодів в Україні.

Ключові слова


витрати підприємства; доходи підприємства; форма (система) обліку доходів та витрат; історія розвитку форм обліку доходів та витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: підручник для екон. спец. вищих навч. закладів освіти / М.Т. Білуха. – К., 2000. – 690 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 1996. – 528 с.

Бухгалтерський учет в кооперативах: Указания по ведению

бухгалтерського учета и применению учетных регистров в кооперативах [Текст] / Утверждены Министерством финансов СССР 14 декабря 1988 г. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 17 с.

Дерій В. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: реформа і проблеми, що з нею пов’язані [Текст] / В.А. Дерій // Розвиток науки про бухгалтерський облік: зб. тез і текстів виступів на між нар. наук. конф. 23-24 листопада 2000 р. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – Ч. 2. – С. 63-65.

Дерій В. План рахунків має влаштувати теоретиків і практиків [Текст] / В. Дерій // Бухг. облік і аудит. – 1994. – № 8. – С. 11-12.

Единая журнально-ордерная форма счетоводства для предприятий [Текст] / Утверджена письмом Минфина СССР от 08 марта 1960 г. № 63.

Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: підручник для студ. вищих навч. закл. / О.В.Лишиленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 219 с.

Малюга Н.М. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект [Текст]: монография / Н.М. Малюга, Т.В. Давидюк. –Житомир: ЧП “Рута”, 2003. – 512 с.

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу /Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 07 березня 2001 р. – № 49 // Парус-консультант. – Режим доступу до наказу: http: // www. parus. ua.

Нападовська Л.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: монографія /Л.В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч, М.С. Пушкар / Л.В. Нападовська (ред.). – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т. – 2008. – 736 с.

Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система “директ-костинг”: Теория и практика [Текст] / С.А. Николаева. – Финансы и статистика, 1993. – 123 с.

Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку [Текст]: підручник /П.П. Німчинов – К.: Вища школа 1977. – 240 с.

Огійчук М.Ф. Сутність системи і форм бухгалтерського обліку і їх розвиток у сільськогосподарському підприємстві України [Текст] / М.Ф. Огійчук // Світ бухг. обліку. – 1998. – № 2 (8). – С. 11-29.

Пизенгольц М.З. Таблично-перфокарточна форма учета в колхозах и совхозах [Текст]: учебн. пособ. / М.З Пизенгольц, А.Г. Варава. – М.: Статистика, 1978. – 304 с.

Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст]: монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 260 с.

Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета: учебник / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда, Я.В. Соколов (ред.), И.А. Смирнова (пер.). – М.: Финансы и статистика, 2000. – 574 с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC).

Хомин П.Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст]: монографія / П.Я. Хомин. Г.П. Журавель. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 299 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: підручник / В.Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія [Текст]: монографія М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с.

Энтони Р. Учет: ситуации и примеры [Текст] / Р. Энтони, Дж. Рис. пер. с. анг. с предисл. под ред. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.