Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Житомирським державним технологічним університетом.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал виходить 3 рази на рік.

ISSN 1994-1749

Мова видання: українська, російська, англійська, польська. 

 Приймає до друку наукові праці за напрямами:

– Бухгалтерський облік, контроль (аудит) і аналіз;

– Економіка, організація і управління підприємством;

– Фінанси і статистика.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Журнал представлено у базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar,  DOAJ  , WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.


Зображення домашньої сторінки журналу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов В.В., доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Легенчук С.Ф., доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет, e-mail: legenchyk2014@gmail.com, 
тел. 067 3038458

Члени редакційної колегії:

Валінкевич Н.В. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Вегера С.Г. – д.е.н., проф., УО «Полоцький державний університет» (м. Полоцьк, Білорусь);

Виговська Н.Г. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Голочалова І.М. – к.е.н., доц., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Грицишен Д.О. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Добія М. – д.е.н., проф., Краківський економічний університет (м. Краків, Польща);

Ергашев Рахматулла Хідірович – д.е.н., проф., Каршинський інженерно-економічний інститут (Республіка Узбекистан);

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Лаговська О.А. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Лоханова Н.О. – д.е.н., проф., Одеський національний економічний університет (м. Одеса, Україна);

Мартін С. – доктор філософії, Східний Мічиганський Університет (EasternMichiganUniversity, USA);

Марчева А.О. – к.е.н., доц., Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);

Мошенський С.З. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Панков Д.О. – д.е.н., проф., Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь);

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Пилипенко А.А. – д.е.н., проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (м. Харків, Україна).

Романчук К.В. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Свірко С.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Скрипник М.І. – д.е.н., проф., Київський національний університет технології і дизайну (м. Київ, Україна);

Тарасюк Г.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Фоміна О.В. – д.е.н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна);

Цвєтанова Р.С. – к.е.н., доц., Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);

Цуркану В.І. – д.е.н., проф., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Шуліста М. – к.е.н., Південночеський університет (Че́ська Респу́бліка).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18