Управління зобов’язаннями в процесі оцінювання кредитоспроможності підприємства: обліково-інформаційний аспект

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Панічук Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6781-1671

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-25-33

Ключові слова:

зобов’язання; активи; кредитоспроможність; бухгалтерський облік; фінансова звітність; інформація

Анотація

Розглянуто роль зобов’язань у формуванні активів, що використовуються як ресурси кредиторів для здійснення господарської діяльності підприємства. Проведено контент-аналіз наявних визначень змісту зобов’язань у правовому і бухгалтерському аспекті на рівні національних і міжнародних нормативних актів та в науковій літературі. На основі термінологічного аналізу обґрунтовано, що зобов’язання – це теперішній обов’язок суб’єкта господарювання, який виник внаслідок минулих подій, вчинити на користь другої сторони певну дію щодо передачі їй активів, які втілюють в собі економічні вигоди, що відповідають вартості зобов’язань, відображених як сальдо за кредитом аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. Досліджено життєвий цикл зобов’язань підприємства щодо процесів їх формування, інвестування та погашення. Для оцінювання кредитоспроможності підприємства важливе значення має правильне ведення бухгалтерського обліку зобов’язань та відображення їх у балансі відповідно до класифікаційних ознак детермінування в часі і характеристики суб’єктів відносин. Визначено, за якими саме видами необхідно здійснювати класифікацію зобов’язань під час оцінювання кредитоспроможності як важливого чинника економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано необхідність удосконалення обліку і фінансової звітності щодо зобов’язань підприємства в контексті упорядкування змісту бухгалтерських рахунків відповідно до І розділу пасиву балансу, зміни структурного складу інформації рахунків 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» і 43 «Резервний капітал», відображення податкових різниць з податку на прибуток при розрахунку фінансових результатів та розкриття даних про зобов’язання у Примітках до фінансової звітності в частині  переліку і сум зобов’язань, що включені до статей балансу «Інші довгострокові зобов’язання» та «Інші поточні зобов’язання», а також щодо видів непередбачених зобов’язань в довідці до балансу про стан поточних зобов’язань за строками погашення.

Посилання

Berzhanir, I.A., Berzhanir, A.L. and Yashchuk, T.A. (2020), «Ekonomichna sutnist zoboviazan i rozrakhunkiv pidpryiemstva», Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, Issue 2 (19), pp. 240–244.

Verkhovna Rada Ukrainy (2022), Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 No. 436-IV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Rada z mizhnarodnykh standartiv bukhhalterskoho obliku (2019), Kontseptualna osnova finansovoi zvitnosti, [Online], available at: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf

Kopchak, Yu.S., Donetska, O.V. and Maruk, O.V. (2022), «Sutnist ta analiz zoboviazan pidpryiemstva», Aktualni problemy suchasnoho biznesu: oblikovo-finansovyi ta upravlinskyi aspekty, 22–23 bereznia, [Online], available at: http://surl.li/rapfh

Kubik, V.D. and Volchek, R.M. (2020), «Otsinka zoboviazan pidpryiemstv v umovakh zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti», Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, zb. nauk. prats, Odeskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, Odesa, No. 3–4 (74–75), рр. 45–56.

Matiukha, M.M. (2024), «Klasyfikatsiia ta funktsionalnyi zmist potochnykh zoboviazan v orhanizatsii obliku», Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», Issue 1 (74), рр. 70–76.

Mykhailyshyn, N.P. (2012), «Sutnist zoboviazan ta yikh klasyfikatsiia: ekonomichnyi ta pravovyi aspekty», Ekonomika: realii chasu, No. 2 (3), рр. 130–135, [Online], available at: http://www.economics.opu.ua/n3.html

Verkhovna Rada Ukrainy (2012), Finansovi instrumenty: podannia, Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 32 vid 01.01.2012, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#Text

Verkhovna Rada Ukrainy (2012), Zabezpechennia, umovni zoboviazannia ta umovni aktyvy, Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 37 vid 01.01.2012, [Online], available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%2037_ukr_2022.pdf

Moroz, Yu.Yu. (2021), «Oblikova informatsiina polityka dlia upravlinnia kredytospromozhnistiu pidpryiemstv», Oblik, analiz, audyt ta opodatkuvannia: suchasna paradyhma v umovakh informatsiinoho suspilstva, zb. materialiv VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 115-richchiu Kyiv. nats. ekon. un-tu im. V.Hetmana, 9–10 hrud., KNEU, Kyiv, рр. 43–45.

Ministerstvо finansiv Ukrainy (2013), Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti», Nakaz vid 07.02.2013 No. 73., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ed20170314#n35

Ministerstvо finansiv Ukrainy (2000), Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 11 «Zoboviazannia», Nakaz vid 31.01.2000 No. 20, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text

Ministerstvо finansiv Ukrainy (2001), Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 13 «Finansovi instrumenty», Nakaz vid 30.11.2001 No. 559, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text

Orlov, I.V. (2016), «Sutnist poniattia «zoboviazannia»: analiz naukovykh dzherel», Visnyk ZhDTU. Seriia Ekonomichni nauky, No. 1 (51), рр. 90–93, doi: 10.26642/jen-2010-1(51)-90-93.

Ministerstvо finansiv Ukrainy (1999), Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku ta Instruktsii pro yoho zastosuvannia, Nakaz vid 30.11.1999 No. 291, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text

Verkhovna Rada Ukrainy (1999), Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini, Zakon Ukrainy vid 16 lypnia 1999 No. 996-XIV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Ruzhytskyi, A.V. and Tomchyshena, T.V. (2012), «Pravova ta ekonomichna sutnist poniattia zoboviazannia pidpryiemstva», Ekonomika i upravlinnia, No. 2, рр. 85–88.

Derzhavnа sluzhbа statystyky Ukrainy, [Online], available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Spitsyna, N.V. and Kravtsova, S.V. (2020), «Zoboviazannia: sutnist, klasyfikatsiia, oblik», Derzhava ta rehiony. Seriia Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, No. 2 (113), рр. 228–233.

Verkhovna Rada Ukrainy (2003), Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 No. 435-IV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n2644

Список використаної літератури:

Бержанір І.А. Економічна сутність зобов’язань і розрахунків підприємства / І.А. Бержанір, А.Л. Бержанір, Т.А. Ящук // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Вип. 2 (19). – С. 240–244.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Концептуальна основа фінансової звітності / Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf.

Копчак Ю.С. Сутність та аналіз зобов’язань підприємства / Ю.С. Копчак, О.В. Донецька, О.В. Марук // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22–23 березня. – 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/rapfh.

Кубік В.Д. Оцінка зобов’язань підприємств в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / В.Д. Кубік, Р.М. Волчек // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного економічного університету. – 2020. – № 3–4 (74–75). – С. 45–56.

Матюха М.М. Класифікація та функціональний зміст поточних зобов’язань в організації обліку / М.М. Матюха // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2024. – Вип. 1 (74). – С. 70–76.

Михайлишин Н.П. Сутність зобов’язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти / Н.П. Михайлишин // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 2 (3). – С. 130–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics.opu.ua/n3.html.

Фінансові інструменти: подання : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#Text.

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%2037_ukr_2022.pdf.

Мороз Ю.Ю. Облікова інформаційна політика для управління кредитоспроможністю підприємств / Ю.Ю. Мороз // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 115-річчю Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана, 9–10 груд. – 2021. – С. 43–45.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ed20170314#n35.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text

Орлов І.В. Сутність поняття «зобов’язання»: аналіз наукових джерел / І.В. Орлов // Вісник ЖДТУ. Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 1 (51). – С. 90–93. DOI: 10.26642/jen-2010-1(51)-90-93.

План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Ружицький А. Правова та економічна сутність поняття зобов’язання підприємства / А.Ружицький, Т.В. Томчишена // Економіка і управління. – 2012. – № 2. – С. 85–88.

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrstat.gov.ua/.

Спіцина Н.В. Зобов’язання: сутність, класифікація, облік / Н.В. Спіцина, С.В. Кравцова // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2020. – № 2 (113). – С. 228–233.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n2644.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Панічук, О. В. (2024). Управління зобов’язаннями в процесі оцінювання кредитоспроможності підприємства: обліково-інформаційний аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(57), 25–33. https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-25-33

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ