DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-280-295

МІСЦЕ І РОЛЬ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Костянтин Іванович Редченко, Роман Михайлович Воронко

Анотація


Досліджено ключові елементи управління розвитком підприємства. Визначено місце контролю у циклічній моделі розвитку бізнесу та його значення для забезпечення безперервної діяльності підприємства.


Ключові слова


контроль; управління розвитком; циклічна модель розвитку підприємства; концепція діючого підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень : монографія / С.В. Бардаш. – К. : КНТЕУ, 2008. – 372 с.

Бутинець, Ф. Господарський контроль як наука і система знань. [Електронний ресурс] / Франц Бутинець, Тетяна Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – N 3 (21) Ч.1. – Режим доступу : URL : http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/45111.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 532 с.

Дрозд І.К. Контроль економічних систем : монографія / І.К. Дрозд. – К. : Імекс-ЛТД, 2004. – 312 с.

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління : монографія / Є.В. Калюга. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : монографія / Т.О. Каменська. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 499 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : монографія / М.Д. Корінько. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2007. – 429 c.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта : методологія та організація : монографія / Р.О. Костирко. – Луганськ : СНУ, 2010. – 727 с.

Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства: системний підхід до розвитку : монографія / В.Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с.

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 224 с.

Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : монографія / В.П. Пантелеєв. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 491 с.

Пушкар М.С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль: монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 140с.

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація : монографія / В.С. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 105 с.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою: проблеми теорії, організації, методології : монографія / В.О. Шевчук. – К. : КДТЕУ, 1998. – 371 с.

Adizes I. Organizational passages: Diagnosing and treating life cycle problems in organization / I.Adizes // Organizational Dynamics. – 1979. – Vol. 9. – P. 3–25.

Greiner L. Evolution and revolution as organizations grow / L.Greiner // Harvard Business Review. – 1972. – Vol. 50. – № 4.– P. 37–46.

Kimberly J.R. The Organizational Life Cycle: Issues in the Creation, Transformation, andDecline of Organizations / J.R. Kimberly, R.H. Miles. – San Francisco : Jossey-Bass, 1980.

Miller D. Corporate life cycle: A longitudinal study / D.Miller, P.H. Friesen // Management Science. – 1984. – Vol. 30. Р. 1161-1183.

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление : пер. с англ. / Д.Аакер ; под ред. С.Г. Божук. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 1999. – 296 с.

Freeman R.E. Strategic management: a stakeholder approach / R.E. Freeman. – Boston : Pitman, 1984. – 275 p.

Pearce J.A. Strategic management: formulation, implementation, and control / J.A. Pearce, R.B. Robinson. – Chicago : Irwin, 1995. – 950 p.

Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 576 с.

Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000. – 1233 с.

Коротков Э.М. Концепция менеджмента / Э.М. Коротков. – М. : Дека, 1997. – 304 с.

Эффективный экономический рост: теория и практика / под ред. Т.В. Чечеловой. – М. : Экзамен, 2003. – 320 с.

Назаретян А.П. Демографическая утопия «устойчивого развития» / А.П. Назаретян // Общественные науки и современность. – 1996. - № 2. – С. 145–152.

Steurer R. Corporations, Stakeholders and Sustainable Development I: A Theoretical Exploration of Business–Society Relations / R.Steurer, M.E. Langer, A.Konrad, A.Martinuzzi // Journal of Business Ethics. – 2005. – No. 61. – P. 263–281.

Bertalanffy L. von. General System Theory (Foundation, Development, Application) / L.von Bertalanffy. – New York : G. Braziller, 1973. – 295 p.

Баринов В.А. Организационное проектирование : учебник / В.А. Баринов. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 215 с.

Бешанова Ю.М. К вопросу об устойчивости предпринимательских структур / Ю.М. Бешанова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. – № 4. – С. 25–29.

Hahn W. The Going-Concern Assumption: ItsJourneyinto GAAP / W.Hahn // The CPA Journal. – 2011. – № 2. – P. 26–31.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : пер. з англ. – К. : МФБ, АПУ, 2010. – Ч. 1. – 2010. – 846 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.