УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська, Наталія Йосипівна Радіонова

Анотація


Дослідження полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних положень, а також розробці практичних рекомендацій для вдосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві.

У роботі використані методи конкретизації, тестування, аналіз, синтез, узагальнення покладені в основу вдосконалення організаційних і методичних положень аудиту виробничих запасів на підприємстві. Сформульовано мету, завдання, джерела інформації та основні  методи, які використовуються при аудиті виробничих запасів. Розглянуто основні етапи організації аудиту виробничих запасів та методологію його проведення. Визначено алгоритм аудиту виробничих запасів. Наведено основні робочі документи аудитора щодо аудиту виробничих запасів: тест внутрішнього контролю виробничих запасів, план аудиту виробничих запасів, програму аудиту виробничих запасів, порівняльну відомість результатів інвентаризації виробничих запасів. Ці документи, в свою чергу, забезпечать підвищення рівня контролю та покращання аудиту операцій з виробничими запасами.

Визначено типові помилки, що виникають під час здійснення операцій з виробничими запасами, які можна уникнути користуючись розробленим планом, програмою та робочими документи аудитора, які використовуються з метою проведення аудиту виробничих запасів.


Ключові слова


аудит; етапи аудиту; виробничі запаси; інвентаризація

Повний текст:

PDF

Посилання


The Verhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni.

The Verhovna Rada of Ukraine (1993), Pro audytors'ku dijal'nist'.

The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 9 “Zapasy”.

Andrenko, O.A. (2012), Konspekt lekcij z dyscypliny "Organizacija i metodyka audytu", HNAMG, Kharkiv, 35 p.

Bojcova, M., Mahan'ko, O. and Klyzhenko, Ja. (2014), Use pro oblik zapasiv, 2nd ed., Faktor, Kharkiv, 160 p.

Kirtoka, R.G. (2015), “Osoblyvosti provedennja audytu vyrobnychyh zapasiv v suchasnyh umovah na pidpryjemstvah harchovij promyslovosti”, Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, No. 3, pp. 869–872.

Kulakovs'ka, L.P. and Picha, Ju.V. (2012), Oganizaija i metodyka audytu, Karavela, Kyiv, 544 p.

Matrosova, V.O. and Kotova, V.V. (2013), “Udoskonalennja systemy audytu vyrobnychyh zapasiv pidpryjemstva”, available at: www.kpi.kharkov.ua/archive/Works/Nauka%20i%20osvita%20–%20zaporuka%20rozvytku/2013/S3/UDOSKONALENNJa%20SYSTEMY%20AUDYTU%20VYROBNYChYH%20ZAPASIV.pdf

Utenkova, K.O. (2011), Audyt, Alerta, Kyiv, 408 p.

Chernelevs'kyj, L.M. and Berenda, N.I. (2008), Audyt: Teorija i praktyka, Haj-Tek Pres, Kyiv, 560 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., зі змінами і доповненнями.

Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII 22.04.1993р., зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 20.10.1999 № 246.

Андренко О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту» / О.А. Андренко ; Харк. нац. акад. міськ. госп. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 35 с.

Бойцова М. Усе про облік запасів. – 2 ге вид.,перероб. і доп. / М.Бойцова, О.Маханько, Я.Клиженко. – Х. : Фактор, 2014. – 160 с.

Кіртока Р.Г. Особливості проведення аудиту виробничих запасів в сучасних умовах на підприємствах харчовій промисловості / Р.Г. Кіртока // Глобальні та національні проблеми економіки. - Миколаївський нац. ун-ет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. - № 3. - С. 869–872.

Кулаковська Л.П. Оганізаія і методика аудиту : підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2012. – 544 с.

Матросова В.О. Удосконалення системи аудиту виробничих запасів підприємства / В.О. Матросова, В.В. Котова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Works/Наука%20і%20освіта%20–%20запорука%20розвитку/2013/S3/УДОСКОНАЛЕННЯ%20СИСТЕМИ%20АУДИТУ%20ВИРОБНИЧИХ%20ЗАПАСІВ.pdf.

Утенкова К.О. Аудит / К.О. Утенкова : навч. посібник. – К. : Алерта, 2011. – 408 с.

Чернелевський Л.М. Аудит: Теорія і практика / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда : навч. посібник. – К. : Хай-Тек Прес. – 2008. - 560 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-378-398

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.