DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-356-377

ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Надія Павлівна Сироїд

Анотація


Питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, що притаманно економіці України, відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування, крім того низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значного погіршення стану довкілля України, надмірного забруднення вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих відходів виробництва. Крім того продукція, яка є результатом виробництва таких підприємств негативно впливає на здоров’я споживачів. Це зумовлює необхідність розробки теорії та методології бухгалтерського обліку екологічної якості продукції. У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Тому, дослідження спрямовано наформуванням сутності поняття «екологічна якість» продукції.

За результатами дослідження встановлено, що екологічна якість характеризується 6 основними аспектами: соціальний, технічний, правовий, економічний, естетичний та екологічний. Якщо ж не виконується хоча б один із аспектів не можна говорити про екологічну якість певного товару. На рівень екологічної якості продукції та послуг впливає багато різнопланових чинників. 


Ключові слова


якість; екологія; стійкий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Azgal'dov, G.G., Glichev, A.V. and Panov, V.P. (1968), Chto takoe kachestvo?, Ekonomika, Moscow.

Anfalov, A.A. (2002), “Krymskiy otdel NII sotsial'no-ekonomicheskikh otnosheniy”, Ekonomika i upravlenie, No. 4, pp. 30–33.

Aristotel' (1975), Metafizika, Vol. 1, Mysl', Moscow, 550 p.

Berdnikova, L.P. and Popova, T.D. (1978), “Uchet v sisteme upravleniya kachestvom”, Bukhgalters'kiy uchet, No. 9, pp. 48–52.

Gludkyn, O.P. (Ed.) (1999), Vsezagal'ne upravlinnja jakistju, Radio i zv'jazok, Moscow, 245 p.

Glichev, A.V. (2001), Osnovy upravleniya kachestvom produktsii, Standarty i kachestvo, Moscow, 418 p.

Goncharenko, M.V. (2014), “Teoretychni zasady stalogo rozvytku terytorij”, available at: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-1/doc/3/02.pdf

Davydova, O.Ju., Pysarevs'kyj, I.M. and Ladyzhens'ka, R.S. (2012), Upravlinnja jakistju produkcii' ta poslug u gotel'no-restorannomu gospodarstvi, Hark. nac. akad. mis'k. gosp-va, Kharkiv, 414 p.

Deming, V.E. (1994), Vykhod iz krizisna, Al'ba, Tver, 498 p.

DSTU ISO 9000–2001 (2001), Systemy upravlinnja jakistju. Osnovni polozhennja ta slovnyk, available at: http://

document.ua/sistemi-upravlinnja-jakistyu.osnovni-polozhennja-ta-slovnik-nor3058.html

Velyka Epoha (2012), “Ekologichni problemy svitu: apokalipsys vid ruk ljudyny”, available at: www.epochtimes.com.ua/science/environments/ekologichni-problemy-svitu-apokalipsys-vid-ruk-lyudyny-102581.html

Zai'nchkovs'kyj, A.O. and Trush, Ju.L. (2015), “Upravlinnja jakistju produkcii': ponjattja ta funkcii'”, Visnyk ZhDTU, No. 2 (72), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_20

Zaharina, O.V. (2014), “Upravlinnja jakistju zerna u mehanizmi zabezpechennja konkurentospromozhnosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv”, available at: http://

ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2838/3/VZNAU_2014_1-2_2_153-162.pdf

Krosbi, F. (1999), “Nastavniki po kachestvu”, Standarty i kachestvo, No. 9, pp. 74–75.

Lojko, D.P., Strizhak, T.O. and Kirichenko, O.Je. (2013), “Tovaroznavcha sutnist' kategorii' “jakist'”, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tti_2013_5_3.pdf

Makarovs'ka, T.P. and Bondar, N.M. (2003), Ekonomika pidpryjemstva, MAUP, Kyiv, 304 p.

Malysh, N. (2013), “Genetychno modyfikovani organizmy v systemi prodovol'choi' bezpeky Ukrai'ny”, available at: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-2/doc/3/03.pdf

ISAA Briefs (2008), “Materialy mizhnarodnoi' sluzhby z komercijnogo zastosuvannja agrobiotehnologichnyh kul'tur”, available at: www.isaaa.org/resources/publications/briefs/39/default.html

ISO 8402 (1994), Upravlenie kachestvom i obespechenie kachestva, available at: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5812/

Novojtenko, I.B. (2010), “Reguljuvannja jakosti produkcii' v aspekti zahystu prav spozhyvachiv”, available at: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Npnukht/2010_33/NP-33-45.pdf

Tkachuk, L.M. and Kalugarjanu, T.K. (2013), “Jakist' produkcii': metodologichni ta prykladni aspekty”, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018

Feygenbaum, A. (1999), “Nastavniki po kachestvu”, Standarty i kachestvo, No. 9, pp. 28–29.

Fii'nceva, Ja.O. (2014), “Zasady upravlinnja jakistju ta konkurentospromozhnistju produkcii' pidpryjemstva”, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/291

Harrington, J. (1990), Quality management in American corporations, Ekonomika, Moscow, 272 p.

Shtyrhun, H.I. (2014), “Marketyng jak instrument formuvannja spozhyvchoi' jakosti produkcii' “kompleksne zabezpechennja jakosti tehnologichnyh procesiv ta system”, available at: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/9783

Ettinger, D. and Sittig, D. (1968), Bol'she … cherez kachestvo, Izd-vo standartov, Moscow, 92 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азгальдов Г.Г. Что такое качество? / Г.Г. Азгальдов , А.В. Гличев, В.П. Панов. – М. : Экономика, 1968.

Анфалов А.А. Крымский отдел НИИ социально-экономических отношений / А.А. Анфалов // Экономика и управление. – 2002. – № 4 – С. 30–33.

Аристотель Метафизика ; соч.: В 4 т.  / Аристотель. – М., 1975. – Т. 1.

Бердникова Л.П. Учет в системе управления качеством / Л.П. Бердникова, Т.Д. Попова // Бухгалтерський учет. – 1978. – № 9. – С. 48–52.

Всезагальне управління якістю : підруч. для вузів / під ред. О.П. Глудкина. – М. : «Радіо і зв’язок», 1999. – 245 с.

Гличев А.В. Основы управления качеством продукции / А.В. Гличев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стандарты и качество, 2001.

Гончаренко М.В. Теоретичні засади сталого розвитку територій  / М.В. Гончаренко [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу :  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.

Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник / О.Ю. Давидова, І.М. Писаревський, Р.С. Ладиженська ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.

Деминг В. Эдварс Выход из кризисна / В. Эдварс Деминг. – Тверь : «Альба», 1994. – 498 с.

ДСТУ ISO 9000–2001 «Системи управління якістю. Основні положення та словник» [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://document.ua/sistemi-upravlinnja-jakistyu.osnovni-polozhennja-ta-slovnik-nor3058.html.

Екологічні проблеми світу: апокаліпсис від рук людини / Велика Епоха [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.epochtimes.com.ua/science/environments/ekologichni-problemy-svitu-apokalipsys-vid-ruk-lyudyny-102581.html.

Заїнчковський А.О. Управління якістю продукції: поняття та функції / А.О. Заїнчковський, Ю.Л. Труш. ‒ Вісник ЖДТУ. 2015. ‒ № 2 (72) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_20.

Захаріна О.В. Управління якістю зерна у механізмі забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств  / О.В. Захаріна [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2838/3/VZNAU_2014_1-2_2_153-162.pdf.

Кросби Ф. Наставники по качеству / Ф.Кросби // Стандарты и качество. – 1999. – № 9. – С. 74–75.

Лойко Д.П. Товарознавча сутність категорії «якість» / Д.П. Лойко, Т.О. Стріжак, О.Є. Кіріченко [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу :  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tti_2013_5_3.pdf.

Макаровська Т.П. Економіка підприємства : навч. посібник / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – К. : МАУП, 2003. – 304 с.

Малиш Н. Генетично модифіковані організми в системі продовольчої безпеки України / Н.Малиш [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-2/doc/3/03.pdf.

Матеріали міжнародної служби з комерційного застосування агробіотехноло-гічних культур [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.isaaa.org/resources/ publications/briefs/39/default.html.

Международный Стандарт ИСО 8402 Управление качеством и обеспечение качества : Словарь [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5812/.

Новойтенко I.B. Регулювання якості продукції в аспекті захисту прав споживачів / I.B. Новойтенко [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу :  http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Npnukht/
2010_33/NP-33-45.pdf.

Ткачук Л.М. Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти / Л.М. Ткачук, Т.К. Калугаряну [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу :  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018.

Фейгенбаум А. Наставники по качеству / А.Фейгенбаум // Стандарты и качество. – 1999. – № 9 – С. 28–29.

Фіїнцева Я.О. Засади управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства / Я.О. Фіїнцева // Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств і секторів економіки  [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу :  http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/291.

Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях / Дж. Харрингтон ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1990.

Штирхун Х.І. Маркетинг як інструмент формування споживчої якості продукції «комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» / Х.І. Штирхун [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/9783.

Эттингер Д. Больше … через качество / Д.Эттингер, Д.Ситтиг. – М. : Изд-во стандартов, 1968. – 92с.

 

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.