GENEROWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE INNOWACYJNEGO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W UZDROWISKOWEJ MIEJSCOWOŚCI SOLEC-ZDRÓJ

Paweł Patrzałek, Artur Łachut

Анотація


Mimo wysokiej konkurencyjności oraz turbulentności środowiska turystycznego Polska jest atrakcyjnym regionem wyjazdowym. Dostępna różnorodność form aktywnego wypoczynku (uwarunkowania geodezyjne), bogate dziedzictwo kulturowe, sprzyjające warunki przyrodnicze oraz walory uzdrowiskowe determinują atrakcyjność polskiego potencjału turystycznego na mapie Europy. Przykład uzdrowiskowej miejscowości Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie) daje empiryczny dowód na dynamiczne pobudzenie ruchu turystycznego w krótkim okresie czasu. Zawarte partnerstwo publiczno-prywatne oraz odpowiedni dobór komponentów realizowanego biznesu warunkuje rynkowe powodzenie i przewagę konkurencją. Przeprowadzone badanie wskazują, iż starzejące się społeczeństwo, coraz lepiej wyedukowane społeczeństwo polskie poszukuje naturalnych sposobów pielęgnacji zdrowia duchowego i fizycznego. Podstawowym medium w poszukiwaniu odpowiednego miejsca podróży pomocny jest Internet. Natomiast wybór produktów turystycznych determinuje: wiedza, fachowość oraz jakość świadczonych usług. 


Ключові слова


ruch turystyczny, produkt turystyczny, partnerstwo publiczno-prywatne

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Altkorn, J. (1994), Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.

Gaworecki, W.W. (2010), Turystyka, PWN, Warszawa.

Gaworecki, W. (2003), Turystyka, PWE, Warszawa.

Gajewska-Jedwabny, A. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H. Beck, Warszawa.

Grudzewski, W.M. and Hejduk, I.K. (2002), Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Hamel, G. (2000), Leading the Revolution. Harvard Business School Press, Boston.

Honey, M. and Gilpin, R. Tourism in the Developing World, United States Institute of Peace, 1200 17th Street NW Washington, DC 20036.

Kaczmarek, J., Stasiak, A. and Włodarczyk, B. (2000), Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Podręcznik, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Kline, D.J. (2001), Tourism and Natural Resource Management: A General Overview of Research and Issues, General Technical Report PNW-GTR-506, USDA.

Korbus, B. and Strawiński, M. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne, Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydanie 2, LexisNexis, Warszawa.

Kotler, Ph. (1994), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.

Kowalczyk, A. (2000), Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.

Kłeczek, R., Kowal, W., Waniowski, P. and Woźniczka, J. (1992), Marketing - jak to się robi?, Ossolineum, Wrocław.

Kuciel-Lewandowska, J. and Kierzek, A. (2012), Początki lecznictwa uzdrowiskowego na ziemiach polskich [w:] pod red. Płonka-Syroki B., Syroki A., Historia polskiej kultury uzdrowiskowej, Arboretum, Wrocław.

Lubowicki-Vikuk, A.P. (2012), Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce [w:] Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Szczecin: ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699.

Matczak, A. (1992), Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm 5.

Stasiak A., (2011), Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] pod red. Stasiak A., Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki w Polsce, Łódź: WSTH.

Porter, L.W. and Lawler, E.G. (1965), Propertias of Organization Structure in Relation to Job Attitudes and Job Behavior, Psychological Bulletin.

Smith, M. (2009), New Trends in Health and Wellness Tourism, Corvinus University, Institute for Environmental Sciences, Faculty of Business, Budapest, Hungary.

Szulc-Dąbrowiecka, E. (2008), Nastawienie społeczności lokalnych do turystyki (studium porównawcze 6 miejscowości), [w:] Społeczności lokalne a turystyka: aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne, red. Mazurkiewicz L., Kowalczyk, A. Warszawa: AWF Józefa Piłsudskiego.

Wagner, W. and Szwebów, D. (1997), Nomenklatura statystyczna według światowej organizacji turystyki [w:] Wiadomości statystyczne nr 6/1997.

Yescombe, E.R. (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowanie, Oficyna Wolters Kluwers Business.

Zielona księga partnerstw publiczno-prywatnych i prawo wspólnotowe kontraktów i koncesji publicznych, Komisja Europejska, kwiecień 2004.

Źródła Lekarskie w Solcu, Reprint z oryginału w Drukarni C.K. Uniwersytetu w Krakowie w Roku 1858.

DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-295-312

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.